Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:996 (2008-2009)
Innlevert: 02.04.2009
Sendt: 03.04.2009
Besvart: 20.04.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil helse- og omsorgsministeren ta initiativ til en gjennomgang av "Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus" sammen med veimyndighetenes krav til godkjenning av ambulansekjøretøyer, slik at det fortsatt kan være mulig for frivillige organisasjoner og andre til å foreta enklere transportoppdrag av liggende pasienter?

Begrunnelse

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus stiller i § 17 "Bemanning og helsefaglig kompetanse" krav om kvalifisert og kompetent personell på ambulansene. Kravene til kompetanse er gitt en overgangsordning som om går ut 1. april 2010.
Parallelt med dette finnes det nå også krav til hvordan et ambulansekjøretøy skal være utstyrt og uniformert. Etter 1. oktober 2006 er det ikke lenger mulig å registrere en bil som skal ta en båre som noe annet enn en ambulanse. Dette medfører igjen at de strenge krav til kvalifisert personell inntrer.
I store deler av landet har man i dag kunnet bruke frivillige organisasjoner som Røde Kors og andre til å supplere den akuttmedisinske ambulansetjenesten til enklere transportoppdrag for liggende pasienter. Dette er noe man i mindre kommuner og i grisgrendte strøk er helt avhengige av. Den akuttmedisinske ambulansetjenesten har mange steder ikke kapasitet til å utføre mange slike oppdrag. Disse har ofte heller ikke kapasitet til å være tilstede ved idrettsarrangementer o.l.
Det kan se ut som om forskriften om krav til ambulansepersonell får en noe utilsiktet virkning når den ses i sammenheng med veimyndighetenes krav til kjøretøy, og at dette fordrer en ny gjennomgang eller klargjøring.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Frivillige organisasjoners engasjement utgjør et viktig bidrag i styrking av helseberedskapen som sanitetsvakter, førstehjelpere og med beredskapsbiler når de ordinære tjenestene ikke strekker til.

Ambulansetjenesten har utviklet seg til å bli en faglig profesjonell tjeneste. Det utvikles stadig nytt medisinske utstyr og behandlingsmetoder som krever utdanning, jevnlig trening og oppfølging. Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus stiller krav til minimumskompetanse for personell som bemanner ambulanser. Disse kravene står fast og gjelder uavhengig av om tjenestene ytes i regi av det offentlige eller frivillige. Det innebærer at når frivillige organisasjoner ved anbudsutlysning inngår kontrakt med de regionale helseforetakene/helseforetakene om drift av ambulansetjeneste så skal dette gjøres som fullverdig ambulansetjeneste i tråd med helsemyndighetenes krav. Det er viktig at både publikum og samarbeidende etater (brann og politi) kan være trygge på at en uniformert ambulanse er bemannet med ambulansepersonell som minimum har den medisinske-, rednings- og kjøretekniske kompetanse som regelverket krever.

Det er imidlertid viktig for både helsetjenesten og samfunnet generelt at det legges til rette for at frivillige organisasjoner fortsatt kan bidra som et viktig supplement for helsetjenesten og redningstjenesten. Ordningen med helseberedskapsbiler vil kunne spille en viktig rolle i denne sammenheng som avlastning for transport av pasienter som ikke har behov for medisinsk overvåking.

Arbeidet med å få på plass en ordning med helsetransportbiler har dessverre trukket ut i tid. Godkjenning av kjøretøy som skal transportere liggende pasienter er hjemlet i Kjøretøyforskriften. Samferdselsmyndighetenes arbeid med å tilpasse kjøretøyforskriften til godkjenning av kjøretøy som skal transportere liggende pasienter er stoppet som følge av EU-direktiv 2007/46/EF. Dette direktivet trer i kraft 29. april 2009. Norge har per i dag, i tillegg til de kravene som blir stilt i EU, blant annet også krav til innfesting av båre og sikring av pasient. Samferdselsdepartementet vil be om tilpassingstekst til EØS-avtalen for å kunne beholde dette kravet.

Hvilken forskriftsteknisk løsning Vegdirektoratet velger, vil avhenge av hvorvidt vi får gjennomslag for en tilpassingstekst til direktivet på dette området. Vegdirektoratet vil i dialog med Helsedirektoratet vurdere ulike muligheter for forskriftsfesting av krav til ambulanser og helsetransport.

Helse- og samferdselsmyndighetene vil samarbeide slik at en ordning med helsetransportbiler kan komme på plass så snart som mulig.

Det har vært og er fokus på dette spørsmålet. Mitt departement følger fremdriften i arbeidet.