Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:997 (2008-2009)
Innlevert: 02.04.2009
Sendt: 03.04.2009
Besvart: 15.04.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Statens innkrevingssentral (SI) innkrever straffekrav på vegne av staten, noe de også har gjort for NAV. Jeg er kjent med at NAV har tatt initiativ til at kravene overføres fra SI til NAV, slik at NAV selv skal stå for innkrevingen. NAV har i dag store problemer med å gjennomføre sine kjerneoppgaver ovenfor brukerne. Det er derfor underlig at denne innkrevingen overføres fra det fagmiljøet staten selv har opprettet.
Vil statsråden ta initiativ til at SI fortsatt står for innkrevingen av straffekrav for NAV?

Begrunnelse

NAV har, og har hatt store problemer i forbindelse med omorganiseringen. En omorganisering som er kommet omtrent halvveis. Problemene rammer både ansatte og brukere. Det er derfor viktig at NAV i en slik situasjon satser på sine kjerneområder, slik at brukerne får et best mulig tilbud.
SI og NAV har etter anmodning fra NAV inngått en samarbeidsavtale av 26. november 2008 om overføring av krav fra SI til NAV. SI har etter dette overført til NAV ca. 10.000 krav om tilbakebetaling av arbeidsledighetstrygd og attføring.
I januar 2009 har NAV tatt en beslutning om at det skal skje en konvertering av erstatningskravene til NAV. Med erstatningskrav menes krav der domstolene har avsagt dom på erstatning til Staten ved NAV.
SI ble opprettet i 1990 nettopp for å innkreve straffekrav. SI har opparbeidet seg betydelig kompetanse på dette området og må sies å være statens ekspert på dette området. SI har elektroniske instrumenter og innehar den nødvendige faglige kompetanse til å løse disse oppgavene for NAV på en effektiv måte, og slik at rettssikkerheten til skyldneren ikke svekkes.
Sett i lys av at NAV selv har store problemer med reformen, og at staten selv har opprettet en institusjon som skal være statens eksperter på området innkreving, finner jeg det svært underlig at innkrevingen overføres tilbake til NAV.
Etter mitt syn vil en overføring av innkrevingen fra NAV til SI raskt frigjøre ressurser i NAV, ressurser som NAV med fordel kan brukes til å styrke sin kjerneaktivitet.
I tillegg vil en med den kompetanse SI innehar styrke rettssikkerheten til skyldneren på en bedre måte.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Fra og med 1. april 2008 overtok NAV Kontroll og innkreving ved Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral innkrevingsansvaret for krav om tilbakebetaling av bl.a. feilutbetalte dagpenger og attføringsstønader fra Statens Innkrevingssentral (SI). Overføringen gjaldt nye krav. Innkrevingsansvaret for eldre krav og saker med løpende innkreving på de samme stønadsområdene ble overført 8. desember 2008.

Straffesakene som nå overføres fra SI til Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral, er feilutbetalingssaker (tilbakekrevingssaker) vedrørende dagpenger og attføringspenger hvor erstatningsbeløpet er fastsatt ved dom. Totalt er dette ca 900 saker. Ved overføring av disse sakene er ansvaret for alle innkrevingssaker av feilutbetalt ytelse fra tidligere Aetat, overført fra SI til Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral.

Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral er en videreføring av tidligere Trygdeetatens innkrevningssentral (TI). TI hadde ansvaret for innkreving av underholdsbidrag og feilutbetalte trygdeytelser på vegne av trygdeetaten. Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral er en spesialisert enhet innen Arbeids- og velferdsetaten. Enheten har lang erfaring og har bygd opp en bred og solid kompetanse på innkreving av både bidrag og feilutbetalte trygdeytelser. Både i volum og kompleksitet er de oppgaver som Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral har hatt i flere år, langt større enn de oppgavene som de nå har overtatt fra SI.

I forbindelse med etableringen av Arbeids- og velferdsetaten var det fra Regjeringens side en klar forutsetning at innkreving av feilutbetalte ytelser skulle samles i en enhet underlagt den nye etaten, jf. Ot.prp. nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven). Tidligere hadde feilutbetalte ytelser etter arbeidsmarkedsloven og etter folketrygdloven kapitler 4 og 11, på avtalerettslig grunnlag, blitt innkrevd av SI. I Ot.prp. nr. 47 (2005-2006) åpnet Regjeringen for at SI fortsatt skulle kunne foreta innkreving av disse ytelsene på vegne av Arbeids- og velferdsetaten. Det ble lovteknisk lagt til rette for at en overføring av oppgavene kunne bli foretatt når ressurshensyn og andre praktiske spørsmål var ivaretatt. Arbeids- og sosialkomiteen hadde ingen merknader til Regjeringens forslag, jf. Innst. O. nr. 55 (2005-2006), og Stortinget vedtok senere de nødvendige overgangsbestemmelser.

I St.prp. nr. 1 (2007-2008) ble Stortinget informert om at innkreving av feilutbetalte dagpenger og attføringsstønader ville bli overført fra SI til Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral.

Ved overføringen av ansvaret for innkreving av feilutbetalte dagpenger og attføringsstønader har brukere av Arbeids- og velferdsetaten nå kun én innkrevingsinstans å forholde seg til. Det samme gjelder ansatte ved NAV-kontorene og de andre enhetene i forvaltningen. Det vil også være mulig å realisere økonomiske og administrative samordningsgevinster ved å samle innkrevingsoppgavene i Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral.

Jeg har tillit til at Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral, med sin langvarige erfaring fra området, besitter den nødvendige kompetanse til å løse sine utvidede oppgaver på en god måte.