Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1018 (2008-2009)
Innlevert: 06.04.2009
Sendt: 06.04.2009
Besvart: 17.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på skriftlig spm. 644 2008-2009 fra Per Sandberg. Arbeidet med ny forskrift for merking av luftfartshindere har vært varslet lenge. Alt i 2005 varslet daværende luftfartsdirektør at forskrift BSL E 2-2 ville bli endret. Arbeidet pågår fortsatt. Med moderne teknologi trenger man kun å opplyse luftfartshindre som ledninger, tårn og master når det er lufttrafikk på kollisjonskurs med hinderet.
Hva er mål for ferdigstilling av ny forskrift og vil bruk av teknologi som omtalt bli vurdert?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Luftfartstilsynet har som kjent fått delegert forskriftskompetanse på dette området. Utkast til ny forskrift om merking av luftfartshinder ble sendt på høring av Luftfartstilsynet 26. mars 2009. Høringsfristen er satt til 1. juli 2009. Jeg har lagt ved en kopi av høringsbrevet og utkastet til ny forskrift.

Luftfartstilsynet har i utkast til ny forskrift foreslått skjerpede krav for merking av luftkabler. Luftkabler skal merkes med hinderlys og farger på endemastene av kabelspennet, eller med hinderlys og markører direkte på spennet.

Kabelspenn over 1500 m skal merkes med hinderlys og lydvarsling. I tillegg skal det merkes med minst tre lysmarkører hvorav den ene skal festes på kabelspennets laveste punkt. Når det gjelder kabelspenn mellom 500 og 1500 meter foreslår Luftfartstilsynet at disse i utgangspunktet skal merkes med hinderlys og farger på endemastene av kabelspennet, alternativt hinderlys og markører direkte på spennet. Dersom spennet utgjør en særlig risiko for luftfartsuhell, kan Luftfartstilsynet kreve at spennet merkes som for kabelspenn over 1500 meter.

For merkepliktige enkeltobjekter som for eksempel bygninger, ballonger, master, vindmøller m.v. foreslår Luftfartstilsynet i hovedsak en videreføring av merkemetodene i dagens forskrift.

Luftfartstilsynet har opplyst at planlagt ikrafttredelse for den nye forskriften er 1. januar 2010.

Vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Brev fra Luftfartstilsynet om "Høring - Forskrift om merking av luftfartshinder".

Referanse: 200604875-14/600/COI. Dato: 26. mars 2009.

Vedlegg 2.

Utkast til forskrift om merking av luftfartshinder.

Vedlegg 3.

Høring av utkast til ny forskrift om merking av luftfartshinder.

Referanse: 200604875-8/600/COI. Dato: 26. mars 2009.