Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1001 (2008-2009)
Innlevert: 03.04.2009
Sendt: 03.04.2009
Besvart: 20.04.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Hvordan skal en etablering av distriktsmedisinske sentre, DMS i Fosen, Steinkjer og Stjørdal fungere i forhold til lokalsykehusene, og til St. Olav Hospital i Trondheim, og vil dette kunne medføre en svekkelse av tilbudet ved lokalsykehusene i Nord-Trøndelag?

Begrunnelse

Det planlegges DMSer i Steinkjer og på Fosen og i tillegg er det allerede etablert et slikt i Stjørdal. I tillegg til i Nord-Trøndelag, så planlegges det nye distriktsmedisinske sentre flere steder i landet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det er positivt at representanten Skjelstad stiller spørsmål knyttet til helheten i helsetjenestene. En viktig begrunnelse for samhandlingsreformen er at vi trenger en helhetlig tilnærming til tjenestene for å sikre at vi framover etablerer et tilbud som er innrettet på det framtidige sykdomsbildet i befolkningen. Vi står foran en dobling av antall eldre over 67 år, og en stor økning av mennesker med kroniske sykdommer. Dagens samlede helsetjeneste er ikke godt tilpasset disse utfordringene.

I dette perspektivet er jeg trygg på at de distriktsmedisinske sentrene er et viktig og nødvendig supplement til sykehusene. Den satsingen man har gjort i Midt-Norge på å etablere distriktsmedisinske sentre er til etterfølgelse for resten av landet. Sentrene tilbyr mange ulike tjenester i skjæringsflaten mellom spesialist- og primærhelsetjeneste. Den type observasjons- og etterbehandlingsenheter som er etablert bl.a. ved Fosen DMS, gjør at pasientene slipper å reise til Trondheim for nødvendig behandling av enklere tilstander. De indremedisinske problemstillingene i pasientbehandlingen drøftes ved jevnlig kontakt mellom DMS og St Olavs Hospital. Evalueringen av tilbudet viser at hele 75 pst. av pasientene som ble lagt inn til observasjon ved Fosen DMS kunne følges opp lokalt, og slapp videresending til sykehus. De pasientene som blir behandlet ved sykehus, får etterbehandling på sentret, med godt resultat. Det er vist at behandling, pleie og omsorg på dette nivået for mange er bedre enn å bli lagt inn på sykehus.

Helse Midt-Norge framholder at utgangspunktet for utbyggingen av sentrene har vært å øke kvaliteten på helsetjenestene for store pasientgrupper. De framholder at sykehusstrukturen slik den er nå ikke vil kunne møte den demografiske utfordringen med flere og mer pleietrengende eldre og pasienter med langvarig kronisk sykdom. Videre viser Helse Midt-Norge til at de distriktsmedisinske sentrene er planlagt i nært samarbeid med sykehusene, og at de også er viktige for at sykehusene kan konsentrere innsatsen om mer spesialisert helsehjelp.

Sett i forhold til at kapasiteten ved de indremedisinske avdelingene ved sykehusene er under konstant og økende press, er etablering av denne type sentre et nødvendig tillegg til, og ikke en svekkelse av sykehusene. For å møte behovet i tråd med den framtidige befolkningsutviklingen, vil vi derfor ha behov for de distriktsmedisinske sentrene – i tillegg til sykehusene.