Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1003 (2008-2009)
Innlevert: 03.04.2009
Sendt: 03.04.2009
Besvart: 15.04.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvilke av de 25 konkrete anbefalingene tolkeutredningen 2008 (en utredning som Regjeringen selv har bestilt), kommer statsråden til å følge opp?

Begrunnelse

Arbeids - og inkluderingsdepartementet ga 5. oktober 2007 Arbeids - og velferdsdirektoratet i oppdrag å sette i gang et utredningsarbeid på tolkeområdet. Mandatet var, innen utgangen av mai 2008, å levere en rapport der det gis en samlet og fremtidsrettet oversikt over området tolking og kommunikasjonstjenester med forslag til en helhetlig plan for videreutvikling av tjenestetilbudet. Resultatet er den mest omfattende gjennomgang av tolkeområdet siden tolketjenesten ble etablert. Med smått og stort legger Tolkeutredningen 2008 frem 25 forslag til endringer - i brukerens rettigheter, i tolketilbudet, i organiseringen av tolketjenesten, i tjenestens rammevilkår og i andre forhold. Tolkingens ytterste hensikt er å sikre retten til kommunikasjon og retten til menings - og ytringsfrihet - de mest grunnleggende forutsetninger for menneskelig frihet. Artikkel 19 i menneskerettighetene. De 25 anbefalingene er alle brukerorganisasjoner og fagmiljøene enige i at må gjennomføres.
Det må videre påpekes at for mange så er tolkehjelp en nødvendighet for å få utdanne seg og komme i arbeid.
Nå i 2009 er det mange tusen som daglig ikke får tolk, selv om de har krav om dette etter LOV OM FOLKETRYGD som gir rett til tolkehjelp. Retten er forankret i Kapittel 10. Ytelser under medisinsk rehabilitering. Retten til tolkehjelp for hørselshemmede omtales i § 10-7 f og retten til tolke - og ledsagerhjelp for døvblinde i § 10-7 g.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Regjeringen har fokus på å finne løsninger som sikrer en god tolketjeneste for hørselshemmede. På denne bakgrunn ble det blant annet bestilt en egen tolkeutredning fra Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2007.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nå tolkeutredningen fra 2008 til behandling, og arbeider prosessrettet i forhold til de konkrete anbefalingene. Utredningen legger forøvrig et framtidsperspektiv på 10-15 år til grunn, og ansvaret for oppfølgingen er delt mellom departement og direktorat. Det vil si at en del av forslagene må vurderes fulgt opp av Arbeids- og velferdsdirektoratet, som har ansvaret for selve utformingen og gjennomføringen av tolketjenesten. Flere av anbefalingene medfører økonomiske konsekvenser, og må derfor drøftes i budsjettsammenheng i Regjeringen. Jeg kan derfor ikke gå nærmere inn på hvilke konkrete forslag som vil følges opp nå.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har en nær dialog om utviklingen på tolkeområdet. Det ble blant annet avholdt et møte om tolkeutredningen høsten 2008, og departementet vil om ikke lenge ta initiativ til et nytt møte for å diskutere status og videre oppfølging. Politisk ledelse i departementet har også hatt to møter med brukerorganisasjonene, YS og Tolkeforbundet om tolkesituasjonen i 2009, henholdsvis 10. februar og 23. februar 2009.