Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1006 (2008-2009)
Innlevert: 03.04.2009
Sendt: 03.04.2009
Besvart: 21.04.2009 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hvilke omfang har skoler meldt i fra til Nav i forbindelse med at barn i skolepliktig alder ikke møter i skolen, eller forsvinner uten grunn fra skolen underveis i skolegangen?

Begrunnelse

I Ot. prp. nr. 106 (2004-2005) fremmet Bondevik II Regjeringen forslag til endringer i loven om barnetrygd slik at skoler ble pliktige til å melde fra hvis barn uteble fra undervisningen over lengre tid. I rapporten "De glemte barna" fra Human Rights Service (HRS) vises det til store sprik i tallene mellom folkeregisteret og elever i grunnskolen. Spørsmålet er da om skolenes plikt til å melde fra til Nav er fulgt opp og i hvilke omfang dette skjer.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Som representanten Høie viser til, ble det ved årsskiftet 2006/2007 etter forslag i Ot.prp. nr. 13 (2005-2006), jf. Ot.prp. nr. 106 (2004-2005) innført plikt for skoler til å gi rutinemessige meldinger til NAV når elever har fravær som kan skyldes utenlandsopphold. Meldeplikten følger av folketrygdloven § 21-4. Det er skoleeier som har det overordnede ansvar for at meldeplikten overholdes. Departementet uttaler i forarbeidene at det er opp til skoleetaten og skolene i den enkelte kommune å komme fram til hvordan meldeplikten best kan ivaretas. Departementet forutsetter imidlertid at det rutinemessig og fortløpende meldes fra til NAV når elever har fravær som kan skyldes utenlandsopphold. Arbeids- og velferdsdirektoratet sendte i februar 2007 brev til alle skoleeiere om meldeplikten. Når NAV mottar melding fra skolen, blir det foretatt en vurdering av om retten til barnetrygd og eventuelle andre trygdeytelser er i behold.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at NAV i 2008 mottok 74 meldinger fra skoler/kommuner. På grunnlag av disse meldingene ble det fattet vedtak om stans av barnetrygd i ti saker som omfatter til sammen 21 barn. Når barnetrygden i mange tilfeller ikke blir stanset, skyldes det at retten til barnetrygd er i behold, for eksempel fordi barnet oppholder seg i Norge eller har et utenlandsopphold som ikke fører til at barnetrygden faller bort, eksempelvis utenlandsopphold som skal vare mindre enn seks måneder. Det gjøres oppmerksom på at tallene ovenfor er basert på manuell statistikkføring.