Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1012 (2008-2009)
Innlevert: 03.04.2009
Sendt: 06.04.2009
Besvart: 21.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): KOFA mener at Vegvesenet har brutt reglene for offentlige anskaffelser. Som en konsekvens av dette har Tromsprodukt mistet bilskiltproduksjonen som er et svært viktig tilbud til yrkeshemmede og funksjonshemmede ved bedriften.
Hva vil statsråden gjøre for å få bilskiltproduksjon tilbake til Tromsprodukt?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har primært ønsket at denne typen kontrakt ikke skulle bli tildelt ved bruk av anbud, men reglene for offentlige anskaffelser stiller krav til at det må gjennomføres konkurranse, jf. også mitt brev av 21. oktober 2008 med svar på spørsmål 83 fra representanten Faldet.

Produksjon av kjennemerker til kjøretøy har frem til nå i stor grad sysselsatt sosialt vanskeligstilte mennesker. Det har vært viktig for Samferdselsdepartementet å utnytte de muligheter som finnes slik at dette også skal være tilfelle fremover. Det ble derfor stilt en rekke krav i den kontrakten Vegdirektoratet skulle inngå for å opprettholde en sosial profil på produksjonen. Jeg vil likevel fremheve at det i denne saken ikke var mulig å ivareta alle hensyn fullt ut innenfor de rettslige rammene på dette området.

KOFA har 23. mars 2009 behandlet to saker om den konkurransen som Vegdirektoratet har gjennomført om produksjon av kjennemerker. I den ene saken (2008/187)ble det konkludert med at regelverket ikke var brutt. I sak 2008/181 ble det konkludert med at det var misforhold mellom avkryssing i kunngjøringen om at kontrakten var reservert for funksjonshemmede, og at det i konkurransegrunnlaget fremkom at også andre grupper yrkeshemmede kunne benyttes. Dette innebar etter KOFAs mening et vesentlig avvik som innebar brudd på kravet til forutberegnlighet og konkurranse. KOFA mente derfor at konkurransen som Vegdirektoratet har gjennomført skulle vært avlyst.

Vegdirektoratet opplyser at de vil ta lærdom av avgjørelsen fra KOFA. De er likevel uansett bundet av den kontrakten som er inngått.

KOFAs merknader er som det fremgår, knyttet til at kravene til en sosial profil ikke er tydelig nok reflektert i kunngjøringen. KOFA har ikke synspunkter på de krav som er stilt i konkurransegrunnlaget. Jeg kan derfor ikke se at den feilen som Vegdirektoratet har gjort har vært av betydning for at Tromsprodukt mistet kjennemerkeproduksjonen.

Jeg vil likevel peke på at vi vil ta med oss erfaringer fra kontraktsperioden, blant annet av hvordan den sosiale profilen blir opprettholdt, i vurderingen av hvilke krav som vil bli stilt i en senere konkurranse.