Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1024 (2008-2009)
Innlevert: 06.04.2009
Sendt: 06.04.2009
Besvart: 20.04.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) skal i sitt oppdragsbrev få ansvar for det videre arbeidet med dødsstedsprosjektet.
Hvorfor legges ansvaret for dette prosjektet til FHI og ikke til rettsmedisinsk institutt ved universitetet i Oslo?Begrunnelse

Plutselig uventede dødsfall skal rapporteres til politiet, med påfølgende rettslig undersøkelse. Rettsmedisinsk institutt bistår som sakkyndige i etterforskningen. Slik må det være i alle tilfeller, også når det rammer små barn. Det må avklares om det er et straffbart forhold, blant annet gjennom umiddelbare undersøkelser på stedet.
Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i Oslo har opparbeidet stor kompetanse og kunnskap på å bistå som sakkyndig i etterforskning av plutselig uventede dødsfall. Miljøet er en spydspiss internasjonalt med sin forskning og medisinske kunnskap når det gjelder barn.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det er besluttet at tilbudet om dødsstedsundersøkelse i alle tilfeller der barn mellom null og tre år dør plutselig og uventet skal være en oppgave underlagt spesialisthelsetjenesten. Det vises til St.prp. nr. 1 (2008–2009) og Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008–2009).

I langt de fleste av tilfellene av plutselig uventet barnedød vil det ikke foreligge noen mistanke om straffbart forhold. Politiet eller påtalemyndigheten vil således ikke ha rettslig grunnlag i straffeprosessloven for undersøkelse av dødsstedet. Ansvaret for tilbudet om dødsstedsundersøkelse er på denne bakgrunn lagt til Helse- og omsorgsdepartementet.

Jeg finner det mest naturlig at oppgaven med å gjennomføre tilbudet om dødssteds-undersøkelse legges til en institusjon som er underlagt Helse- og omsorgsdepartementets instruksjonsmyndighet. Jeg vil presisere at dette gjelder i tilfeller der det ikke foreligger mistanke om straffbare forhold eller andre omstendigheter tilsier at politietterforskning iverksettes.

Formålet med en dødsstedsundersøkelse vil ligge i grenselandet mellom medisin og rettsmedisin. Det vises til at formålet med undersøkelsen er å bidra til å fastsette dødsårsak, samtidig som at alle funn som kan bidra til å fastsette dødsårsak, skal meldes til politiet. Etter en fornyet vurdering av spørsmålet har departementet kommet til at Nasjonalt folkehelseinstitutt bør få oppgaven med å gjennomføre ordningen med døds-stedsundersøkelser, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF, i stedet for Helsedirektoratet, som uttalt i St.prp. nr 1 (2008–2009). Folkehelseinstituttet er en nasjonal kompetanseinstitusjon for myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum. Sentrale overordende mål er helseovervåkning, forskning og forebygging. I dette øyemed har Folkehelseinstituttet blant annet ansvar for seks sentrale helseregistre, herunder dødsårsaksregisteret.

Rettsmedisinsk institutt (RMI) på sin side er en del av Det medisinske fakultet ved Universitet, og ligger under Kunnskapsdepartementet. RMI utfører i dag oppdrag både for politi og rettsvesenet, for universitetene og for helsevesenet.

Det at ansvaret for tilbudet om dødsstedsundersøkelsene legges til Folkehelseinstituttet innebærer ikke at kompetanse fra rettsmedisinsk institutt ikke kan benyttes.

Når det gjelder undersøkelser for fastsetting av dødsårsak der barn dør plutselig og uventet, vil rettsmedisinsk institutt fortsatt delta ved at det avdøde barnet gjennomgår en rettsmedisinsk obduksjon. (Det gjøres rettslig likundersøkelse/obduksjon i alle tilfeller av plutselig uventet spedbarnsdød). For det andre kan den medisiner som har obdusert barnet på oppdrag fra helsetjenesten delta i teamet som skal undersøke dødsstedet.