Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1030 (2008-2009)
Innlevert: 16.04.2009
Sendt: 16.04.2009
Besvart: 24.04.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hva er bakgrunnen for at det foreslås en fullstendig omlegging av feltprestkorpset til en religionsnøytral avdeling, vil Statsråden gå videre med forslaget og hvordan vil det i så fall bli behandlet?

Begrunnelse

I følge NRK foreslås det i en utredning fra Forsvaret at feltprestkorpset skal omorganiseres til en religionsnøytral avdeling, at kristne ritualer skal fjernes og at det skal ansettes personell med ulik religiøs og livssynsmessig bakgrunn i den nye avdelingen. Dette er også fremstilt slik at kirke og forsvar skal skille lag. Mange vil være enig i at soldater med en annen bakgrunn enn den kristne, må få ivaretatt sine åndelige behov av trosfeller. Det er likevel grunn til å spørre om en mer fundamental omlegging av feltpresttjenesten er nødvendig for å ivareta disse behov. Hertil kommer at Stortinget i sin behandling av forholdet mellom stat og kirke ikke har gått inn for et skille, men en grunnlovsforankret folkekirke og en verdiparagraf i Grunnloven for staten knyttet til vår kristne og humanistiske arv.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forslaget som representanten Høybråten viser til er en intern utredning foretatt av Feltprostens teologiske fagråd. Feltprosten tok selv initiativet til dette arbeidet etter at de vernepliktiges egen tillitsmannsorganisasjon på sitt landsmøte vedtok at de ville arbeide for et religionsnøytralt forsvar der alle, uavhengig av livssyn, får tilgang til religiøs veiledning.

Fagrådets utredning skisserer ulike modeller for mulige endringer av dagens ordning på lengre sikt. For øvrig tar utredningen til orde for at feltprestkorpset videreføres som Forsvarets primære ressursorganisasjon både når det gjelder religionsutøvelse, religiøs tilretteleggelse og etikkopplæring. Det at feltprestkorpset bidrar i den offentlige debatten mener jeg er naturlig, gitt deres sentrale rolle når det gjelder religionsutøvelse i Forsvaret. Jeg kan imidlertid forsikre representanten Høybråten om at regjeringen ikke har lagt opp til å foreslå endringer med henblikk på en omlegging av dagens ordning med feltprestkorps.

Debatten om retten til fri religionsutøvelse og det å tilrettelegge for alle trossamfunn i Forsvaret er viktig. I St.prp. nr. 48 (2007-2008) forutsettes det at forsvarssektoren i større grad skal legge til rette for etnisk mangfold både blant vernepliktige i førstegangstjeneste og øvrige ansatte. Det er viktig at alle som tjenestegjør i Forsvaret har en mulighet til å benytte seg av sin religionsfrihet, særlig siden verneplikten gjelder uansett trosretning.

La meg videre understreke at Forsvarets virksomhet er forankret i de verdier og den kultur og historie som det norske samfunnet bygger på, jf. Innst. S. nr. 287 (2007–2008) til St.meld. nr. 17 (2007-2008). Det er som kjent sterke bånd mellom kirke og stat i Norge. Det er også bred politisk enighet om at vi skal videreføre vesentlige elementer i statskirkeordningen. Feltprestkorpsets tilknytning til Den norske kirke må forstås på denne bakgrunn. Det er derfor ikke aktuelt å skille feltprestkorpset fra tilknytningen til statskirkeordningen.