Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1031 (2008-2009)
Innlevert: 16.04.2009
Sendt: 17.04.2009
Besvart: 27.04.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil statsråden komme til Stortinget med en egen sak om de foreslåtte forskriftsendringene til opplæringsloven og privatskoleloven knyttet til vurdering av skolelever?

Begrunnelse

Undertegnede viser til høringsbrev fra Utdanningsdirektoratet datert 19. desember 2008, vedrørende endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4, og endring i forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 4. Endringene knytter seg til vurdering av skoleelever, og høringsfristen var satt til 19. mars d.å.
Undertegnede er positiv til alle tiltak som kan bedre vurderingen av skoleelever, men har merket seg de sterke reaksjonene fra flere hold knyttet til de foreslåtte endringene. Særlig gjelder dette frykten for at endringen vil føre til en ytterligere byråkratisering av arbeidsdagen for lærerne, og en manglende balanse ift. rettigheter og plikter i forholdet mellom elever og lærere.
Undertegnede er svært opptatt av at ønsket om bedre vurderinger og en mindre byråkratisk skolehverdag må balanseres på en tilfredsstillende måte, og mener - på bakgrunn av debatten som har versert i media - at Stortinget må få anledning til å behandle de foreslåtte forskriftsendringene, for på denne måten å sikre en slik balanse.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: I Soria Moria-erklæringen blir det vist til at elevene skal ha gode, relevante og individuelt tilpassede tilbakemeldinger. Regjeringen har tatt initiativ til forskning og dokumentasjon om grunnopplæringen og har på dette grunnlaget pekt ut et sett hovedutfordringer på vurderingsfeltet. Stortinget hadde ikke merknader til disse hovedutfordringene da St.meld. nr. 16 … og ingen sto igjen (2006-2007), ble drøftet. Prosjektet ”Bedre vurderingspraksis” er en samlet tiltakspakke for å bedre elevvurderingen, og en gjennomgang av regelverket er del av dette prosjektet. Hensikten med endringene i forskriftene er å sikre elevene gode og relevante tilbakemeldinger for å fremme læring.

Også i St.meld. nr. 31 Kvalitet i skolen (2007-2008), blir betre vurderingspraksis løftet fram som satsningsområde. Vurdering skal være en integrert del av læringsprosessen til eleven og Kunnskapsdepartementet er gjennom prosjektet ”Bedre vurderingspraksis” i gang med å styrke vurderingspraksisen og vurderingskompetansen i opplæringen.

Elevvurdering er ett av fem prioriterte områder innenfor etterutdanningstilbudet. Det er i 2009 satt av 170 mill. kroner til etterutdanning for lærere. Det er i 2009 òg satt av 72 mill. kroner til etterutdanning for aktører i fag- og yrkesopplæringen. Målsettingen er mer kunnskap om vurdering som fremmer læring.

Endringene i forskriften til opplæringsloven og privatskoleloven kapittel 3 og 4 har vært på høring. Utdanningsdirektoratet har fått inn 165 høringsuttalelser, og de fleste er positive til endringene. Ved vurdering av disse høringsuttalelsene vil kritiske og relevante innvendinger bli nøye vurdert. Departementet avgjør hvilke endringer som skal gjøres i forskriftene bl.a. med utgangspunkt i de mål og utfordringer som er skissert i de tidligere nevnte stortingsmeldinger. Det er departementet som i opplæringsloven og privatskoleloven er tillagt myndighet til faste forskrifter.