Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1033 (2008-2009)
Innlevert: 17.04.2009
Sendt: 17.04.2009
Besvart: 24.04.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Det finnes ferske eksempler på at utbyggere varsles om at det kan ta to år før en søknad om konsesjon for småkraftutbygging kommer opp til behandling i NVE. I tillegg kan selve behandlingen ta flere år.
Hvordan harmonerer dette med Regjeringens løfter om raskere behandling av konsesjonssøknader for slike prosjekter?

Begrunnelse

Dalane energi IKS har sendt utkast til konsesjonssøknad for Sagåna kraftverk i Lund kommune til NVE. Av et brev fra selskapet til Olje- og energidepartementet, går det fram at selskapet har fått tilbakemelding fra NVE om at det vil ta to år før søknaden vil komme opp til behandling. I tillegg kommer tiden til selve behandlingen. Dette står i sterk kontrast til Regjeringens løfte om å bidra til raskere behandling av fornybare energiprosjekter.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Styrking og effektivisering av NVEs konsesjonsbehandling gjennom flere år har ført til at behandlingstiden per sak er redusert. I løpet av 2009 vil NVEs konsesjonsbehandlingskapasitet være doblet sammenliknet med 2005. I 2004 ble 25 konsesjonssaker om små vannkraftverk avgjort. De tre siste årene har over dobbelt så mange tilsvarende saker blitt avgjort årlig. Med den kapasitetsstyrkingen som er gjennomført, er dette forventet å øke ytterligere. Jeg vil imidlertid nevne at det naturlig nok må ta noe tid fra saksbehandlingskapasiteten styrkes, til det gir full effekt med hensyn til antall ferdigbehandlede saker.

I de siste årene har det vært en kraftig vekst i antall meldinger og konsesjonssøknader til NVE, både for kraftledninger, vindkraft- og vannkraftprosjekter. På tross av at NVEs saksbehandlingskapasitet er økt er det derfor fortsatt et stort etterslep. Det kreves også tid og ressurser for å gjennomføre forsvarlige, helhetlige vurderinger og en behandling som inkluderer konsekvensutredninger, høringer, folkemøter, befaringer etc. innenfor lovfastsatte krav. Vi må være sikre på at beslutningene som treffes står seg for ettertiden. Svært stor pågang av konsesjonssøknader øker også behovet for å se sakene i sammenheng og vurdere sumvirkninger. Derfor har det de siste årene blitt gjort tiltak for å styrke beslutningsgrunnlaget for konsesjonsbehandlingen, herunder fastsettelse av retningslinjer for vindkraft og små vannkraftverk og regionvis koordinering av konsesjonsbehandlingen. Regionvis koordinering kan føre til at rekkefølgen for behandlingen av enkelte saker forskyves, for å sikre at både ressursutnyttelse og virkninger av flere prosjekter i samme området kan vurderes i sammenheng.

Jeg finner det ikke riktig å uttale meg om forventet saksbehandlingstid for enkeltsaken Sagåna kraftverk. Det er fastsatt kriterier for prioritering av konsesjonssaker som NVE benytter, og det er mange faktorer som kan påvirke etatens prioritering og tidsbruk.