Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1035 (2008-2009)
Innlevert: 17.04.2009
Sendt: 20.04.2009
Besvart: 27.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): En telling av et halvt års ferjedrift på Vestlandet er gjennomført, og viser at sjansen for at ferjene er innstil er størst i helgene når trafikken er størst. Særlig fredag og søndag synes å være sterkt utsatt for ferjestopp. Standard for ferjedrift blir angivelig økt i ny NTP 2010-2019, men dette er i hovedsak basert på ÅDT, som er gjennomsnittstall, og som ikke avspeiler helgetrafikk.
Hvordan vil staten på en bedre måte, også etter Regionsreformen evt. blir innført fra 2010, sikre bedre standard og færre innstilte ferjer?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Innstilte ferjeavganger betyr at antall gjenstående kjøretøy på ferjekaiene øker, og reisetid for trafikkantene øker. Selv om ferjedriftsstandarden er basert på gjennomsnittstall for ÅDT, tas det hensyn til trafikkmønstre (døgnvariasjons-, ukevariasjons- og årsvariasjonkurver) ved rutefastsettingen med frekvens og åpningstid i de enkelte samband. I tillegg foretas om mulig omdisponering av ferjeflåten ved innstillinger. Innstilte ferjeavganger vil også i framtiden måtte påregnes, og dette vil gi en økt gjensitting på ferjekaiene spesielt i ferjesamband med høytrafikk eller i spesielt lange samband. Likevel vil en økning av prosentmålet av trafikanter som skal få plass på planlagt avgang, redusere gjensittingen og bedre ferjetilbudet.

Samferdselsdepartementet legger derfor opp til at både frekvens og åpningstid kan økes for de fleste samband i planperioden. Det er foreslått et mål om at minst 98 pst. av trafikantene skal få plass på planlagt avgang. I dag er dette kravet 97 pst., bortsett fra for riksveg over 1500 PBE per døgn der kravet tilsvarer 98 pst. Ventetiden til neste avgang er uforholdsmessig lang i lavfrekvente samband, og derfor vil større sikkerhet for å komme med ønsket avgang gi stor gevinst for trafikantene.

Det vises til at de foreslåtte langsiktige standardmålene er beskrevet i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 i tabell 6.8, mens noen utvalgte forbedringer i ferjetilbudet som følge av ny NTP-standard i servicenivå og frekvens er

vist i tabell 6.9.

Den viktigste endringen på riksvegsambandene blir flere turer per døgn og utvidede åpningstider på lavtrafikkerte samband. Samferdselsdepartementet foreslår at samband på riksvegnettet med over 2500 personbilenheter per døgn får 38 avganger per døgn, mens samband med mindre trafikk får 36 avganger.

Det er planen at alle ferjesamband som ennå ikke er lyst ut på anbud, vil bli lyst ut i løpet av 2009 med kontraktsperioder fra og med 2012. Gjennom konkurranseutsettingen vil det komme inn flere nye ferjer i ferjedriften og gjennomsnittsalderen på ferjeparken vil reduseres. Gjennom dette vil materiellstandarden øke og det vil sikre bedre standard og færre innstilte ferjeavganger.

Forvaltningsreformen innebærer at staten vil ha ansvar for 17 av dagens 95 riksvegferjesamband. 78 ferjesamband vil etter NTP-forslaget overføres til fylkeskommunene. Fylkeskommunene får således økt frihet til å prioritere ferjetilbudet i disse sambandene fra og med 2010 med de økonomiske midler som fylkeskommunene har til disposisjon. Den økonomiske rammen som er omtalt i Stortingsmelding nr. 16 (2008 – 2009) til kjøp av ferjetjenester, antas imidlertid å gi rom til å finansiere innfasing av den foreslåtte standarden – både på riksvegnettet og det nye fylkesvegnettet i takt med nye utlysinger av anbud. Dette vil kunne gi økt ferjetilbud, noe som også reduserer gjenstående kjøretøy på ferjekaiene - både på riksvegnettet og det nye fylkesvegnettet.