Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1036 (2008-2009)
Innlevert: 17.04.2009
Sendt: 20.04.2009
Besvart: 27.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Ser statsråden disse problemene, og vil statsråden ta initiativ til og sørge for at trafikkorridoren/tunnel på strekningen Heltne/Volda og Furene/Volda prioriteres opp og kommer på plass senest i forbindelse med første rullering av NTP, og at dette skjer før statusen på RV 61 endres til E-39; dette også for å hindre at situasjonen gjennom Volda sentrum ikke blir totalt uholdbare og ender med det totale trafikkaoset?

Begrunnelse

I Nasjonal Transportplan 2010 - 2016 står det at etter at Kvivsvegen har åpnet, så skal E-39 flyttes til dagens riksveg 651 på nordsiden av Austefjorden i Volda kommune. Dette vil medføre en kraftig økning i trafikken gjennom Volda sentrum, dersom det ikke etableres en alternativ rute utenom, som går utenom Volda sentrum (alternativ trase Heltne/Volda - Furene/Volda).
I Statens Vegvesen sin ruteviseplan for stamvegnettet, så skriver Statens Vegvesen at vegen igjennom Volda sentrum er for dårlig til å ta imot den økte trafikkveksten som vil komme. Etter at Kvivsvegen er gjort bompengefri forventes det at trafikken vil øke ytterligere med en ÅDT på ca. 2000 biler. Noe som økes ytterligere hvis trafikkveksten fremskrives i tråd med den historiske trafikkveksten. Dette vil medføre en kraftig forverring av trafikksituasjonen gjennom Volda sentrum som kan ende i det totale trafikkaos.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er riktig at åpningen av Kvivsvegen vil føre til økt trafikk gjennom Volda. Statens vegvesen har beregnet at årsdøgntrafikken gjennom Volda kan øke med opp mot 1500 kjøretøy. Dette vil selvsagt være en utfordring for Volda.

Ny tunnel forbi Volda er ikke omtalt i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019. Det er derfor ikke lagt opp til at det bevilges statlige midler til dette prosjektet i 10-årsperioden.

Det pågår nå en dialog mellom Statens vegvesen og Volda kommune for å vurdere muligheten for bompengefinansiering av tunnel forbi Volda. Dersom det lokalt er et ønske om en slik løsning, vil Statens vegvesen starte opp en kommunedelplanprosess i år med sikte på å få godkjent kommunedelplanen i løpet av 2010. Med et slikt opplegg kan det ligge til rette for å starte byggingen av Voldatunnelen i etterkant av at prosjektene Kvivsvegen og Hjartåberga er åpnet i 2012 og 2013.

Opplegget forutsetter lokal tilslutning og godkjenning av Stortinget.

I St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 er det forutsatt at Kvivsvegen bygges ut som en del av E39. Dette er gjentatt i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019. Det er derfor ikke grunnlag for å klassifisere Kvivsvegen som fylkesveg i en periode fram til riksvegen gjennom Volda er lagt om.