Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1038 (2008-2009)
Innlevert: 17.04.2009
Sendt: 20.04.2009
Besvart: 29.04.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det vises til svar på skriftlig spørsmål nr. 873 (2008-2009).
Kan statsråden informere om hvor mye usolgt gass SDØE i dag disponerer, og hvor det ikke er transportkapasitet tilgjengelig, og kan statsråden gi en oversikt over de prosjekter hvor statsråden forventer at SDØE vil få tilgang til ny gass de neste 10 årene, og som ikke vil kunne transporteres på eksisterende infrastruktur for naturgass?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Statens/SDØEs gass avsettes av StatoilHydro sammen med StatoilHydros egen gass i henhold til avsetningsinstruksen hvor formålet er å sikre maksimal verdiskaping for den samlede gassen og en rettmessig fordeling. På vegne av staten overvåker Petoro at avsetningsinstruksen følges. Ifølge Petoro er den samlede gassporteføljen under kontinuerlig utvikling og det foretas løpende vurderinger av hvordan gassen best kan avsettes i og transporteres til markedet. Dette inkluderer også vurderinger i forhold til utviklingen i både eksisterende og nye felt. Den generelle økonomiske nedgangen påvirker også disse vurderingene. Spørsmål som gjelder til enhver tid usolgt gass og hvordan denne best kan selges og transporteres til markedet er av kommersiell art og berører vesentlige konkurransemessige forhold mellom aktørene i markedet.