Skriftlig spørsmål fra Akhtar Chaudhry (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1040 (2008-2009)
Innlevert: 20.04.2009
Sendt: 20.04.2009
Besvart: 28.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Akhtar Chaudhry (SV)

Spørsmål

Akhtar Chaudhry (SV): Brudd på kjøreledninger i Oslo-tunnlen har ført til full togstans i Oslo-området. Dette rammer 50 000 passasjerer på en dramatisk måte. Dette er fullstendig uholdbart. Jernbaneverket er tilført betydelig økte ressurser de siste årene. Det er behov for å etterlyse hvordan Jernbaneverket anvender økte ressurser for å forebygge stans i togtrafikken, og hva som gjøres for å få togene til å gå i rute.
Hva gjør samferdselsministeren for å rydde opp i disse uholdbare problemene?

Begrunnelse

Jernbaneinfrastrukturen er gammel og nedslitt. Men etter flere års gedigen opptrapping, ikke minst av økte ressurser til å vedlikeholde og fornye Oslo-tunnelen og jernbanen i Oslo-området, har passasjerene all grunn til å forvente bedre resultater. Folk vil ta toget. Svært mange mennesker er avhengig av et godt togtilbud for å komme til og fra jobb og andre gjøremål. Jernbanen er framtidas klimavennlige transportløsning. Derfor er det svært uheldig om folk mister tilliten til toget. Og derfor haster det med å rydde opp i problemene med drift og vedlikehold og innstilte tog. Det bør være mulig å forebygge at kjøreledninger faller ned, slik vi nylig opplevde i Lier-tunnelen og som natt til mandag skjedde i Oslo-tunnelen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Togstansen på Oslo S mandag 20. april hadde sammenheng med at et tog ved et uhell ble dirigert inn på et område på Oslo S som var avstengt for trafikk på grunn av anleggsarbeider. Dette førte til kortslutninger i strømanlegget slik det oppstod brann som førte til at flere kjøreledninger falt ned. Skadene viste seg å være nokså omfattende og en rekke komponenter måtte byttes ut. Det tok derfor flere timer å få orden på dette før stasjonen igjen kunne åpnes for full trafikk kl. 1200.

Etter det jeg har fått opplyst, hadde hendelsen ikke noe sammenheng med anleggets tekniske standard. Jernbaneverket foretar nå en grundig gjennomgang av hendelsesforløpet for å finne årsakene til at dette kunne skje. Det er selvsagt sterkt beklagelig at slike hendelser inntreffer - spesielt når den skjer på Oslo S og store deler av togtrafikken stopper opp midt i den største rushtrafikken. Det er derfor viktig at Jernbaneverket finner ut av hva som var årsaken til hendelsen for å unngå lignende situasjoner senere.

Det er riktig at denne regjeringen har satset og fortsatt vil satse tungt på å utbedre jernbanetilbudet i og rundt Oslo. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det gitt en nærmere redegjørelse om behovet for jernbaneinvesteringer, herunder Oslo-prosjektet. Som det framgår her, har jernbanenettet i Oslo-området både kapasitetsproblemer, og ikke minst problemer med standarden og driftsstabiliteten i forhold til den omfattende togtrafikken som avvikles i dette området.

På grunn av store driftsproblemer, ikke minst i Oslo-tunnelen, iverksatte regjeringen omfattende fornyelsesarbeider. For 2008 og 2009 er det samlet bevilget 320 mill. kr til det såkalte Oslo-prosjektet som jeg tok initiativet til å få etablert. Tiltakene som består av utskifting av sporvekslere, pukkballast, skinner, sviller, kontaktledning, kabelanlegg m.m. er i stor grad gjennomført i selve Oslo-tunnelen. Dette har resultert i en bedre driftssikkerhet i selve tunnelen. Det gjenstår fortsatt mye fornyelsesarbeider som må gjennomføres på strekningen Lysaker - Oslo- Etterstad.

I tillegg til en bevilgning på 220 mill. kr i 2009 er det i NTP 2010-2019 lagt opp til at det i planperioden 2010-2013 gjennomføres ytterligere fornyelsestiltak for totalt 2 mrd. kr på denne strekningen. Dette innebærer at strekningen vil bli totalt fornyet til en fullgod standard. I tillegg er det i NTP 2010-2019 under drift og vedlikehold lagt opp til at det skal brukes om lag 1 mrd. kr til fornyelsesvedlikehold av de tilstøtende innerstrekningene mellom Asker-Ski–Lillestrøm.

I gjennomføringen av Oslo-prosjektet har både NSB og Flytoget vært direkte involvert i prosjektet for å sikre en best mulig koordinering mellom togtrafikken og at det samtidig pågår arbeider langs linjen. Det har dessuten vært nær kontakt mellom prosjektet og Samferdselsdepartementet gjennom bl.a. rapporteringsmøter. Samferdselsdepartementets erfaring er at samarbeidet i Oslo-prosjektet mellom Jernbaneverket og berørte togoperatører fungerer godt. Det foreligger heller ikke noe grunnlag for å hevde at Jernbaneverket ikke utnytter tilgjengelige ressurser til dette prosjektet på en god og effektiv måte.

Som nevnt, var dette en meget uheldig hendelse, men den kan etter min mening ikke brukes som et argument i den politiske debatten om organisering og konkurranse- utsetting av Jernbaneverket slik jeg opplever at opposisjonspartiene nå gjør. Det viktige er å sikre et tilfredsstillende bevilgningsnivå og sørge for effektiv og målrettet bruk av midlene. Spørsmålet om organisering av Jernbaneverkets tjenester er en avsporing.