Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1043 (2008-2009)
Innlevert: 21.04.2009
Sendt: 21.04.2009
Besvart: 05.05.2009 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er statsråden enig i at utformingen av nye flyplasser må være i tråd med prinsippet om universell utforming, og hva vil i tilfelle statsråden gjøre for at fremtidig flyplassbygging i Norge etterlever kravet til universell utforming?

Begrunnelse

I MS-bladet nr 2 - 2009 som utgis av MS-forbundet, tar sentralstyremedlem i MS-forbundet og nestleder for brukerutvalget for nye Sola flyplass, Siri Katrine Malde, opp tilgjengeligheten for funksjonshemmede på flyplassen. Før jul kom det frem at Avinor ikke ville bygge gangbroer fra den nye terminalen og ut til flyene grunnet dårlig økonomi. Presse, sentrale politikere og brukerorganisasjoner engasjerte seg sterkt i saken, og øvet et press på Avinor for å få bygget gangbroer til flyene. Gangbroer gjør det mulig for funksjonshemmede å ta seg inn i flyene uten først å gå ned på bakken for deretter å gå opp igjen og inn i flyene. Saken er viktig for funksjonshemmede og kronisk syke, fordi flybroer er den eneste løsningen som gir mulighet for ombordstigning uten hjelpemidler. Dette er også i tråd med prinsippet om universell utforming. Sett i lys av at Avinor planlegger utvidelse av lufthavnene på Gardermoen, Flesland, Værnes og Tromsø i årene som kommer, er det viktig at intensjonene om universell utforming følges opp slik at tilgjengeligheten for funksjonshemmede blir ivaretatt.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Det er viktig at alle har lik rett og mulighet for deltakelse i samfunnet og at personer med nedsatt funksjonsevne ikke blir diskriminert på grunn av manglende tilgjengelighet. Regjeringen arbeider for å sikre dette på alle samfunnsområder.

Regjeringen har innført en ny lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven har en egen bestemmelse om universell utforming som skal sikre personer med nedsatt funksjonsevne likeverdig tilgang til virksomheter som er rettet mot allmennheten. Loven har et bredt nedslagsfelt, og gjelder også for lufthavnene.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt de nye terminalene på Stavanger Lufthavn Sola. Samferdselsministeren har tidligere svart på spørsmål fra Stortinget om gangbroer på disse terminalene. Denne saken behandles nå av Likestillings- og diskrimineringsombudet som håndhever diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Ombudet skal vurdere om det foreligger diskriminering. Jeg kan ikke kommentere konkrete saker som behandles av Ombudet.

Jeg er helt enig i at nye flyplasser skal utformes i tråd med prinsippene om universell utforming. Regjeringen har høy oppmerksomhet på dette området, og Kommunal- og regionaldepartementet forbereder flere forskrifter som skal sikre universell utforming av nye og eksisterende bygninger og anlegg. Det kommer blant annet ny teknisk forskrift til plan og bygningsloven som vil skjerpe kravene til universell utforming for nye bygg. Disse forskriftene vil også gjelde lufthavner.

Spørsmålet fra stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos tar utgangspunkt i gangbroer fra terminal til fly. Det er viktig at gangbroer brukes i så stor utstrekning som mulig på lufthavner der gangbroer er aktuelle. Jeg har dialog med samferdselsministeren om saker som angår tilgjengelighet, og vil følge opp spørsmålet om universell utforming ved lufthavnutvidelser.