Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1046 (2008-2009)
Innlevert: 21.04.2009
Sendt: 22.04.2009
Besvart: 30.04.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Nok en gang får jeg innspill om at Blåbærlia i Bergen skal nedlegges uten at alternative tilbud er opprettet. 16 behandlingsplasser forsvinner, herav skal 8 bli utredningsplasser. Det er økonomien som sies å være årsaken til avviklingen av plasser for ungdommer med schizofreni. Statsråden har sagt at det ikke skal bygges ned plasser før alternative plasser er kommet.
Hvilke konkrete plasser er kommet som erstatning for de 18 behandlingsplassene, og hvor?

Begrunnelse

Blåbærlia er i en situasjon der prosessen rundt evt. avvikling/reduksjon har vært svært dårlig håndtert. Dette er kjent gjennom media og fra rapport fra arbeidstilsynet. I de siste månedene er det gjennomført reduksjon/stopp i inntak. Fagmiljøet er i oppløsning. Pasienter med behov for spesialistbehandling som Blåbærlia gir, må vente, enten i andre avdelinger eller hjemme. Det sies at det ikke er bygget opp et tilsvarende eller bedre tilbud til erstatning for de 16 behandlingsplassene. Statsråden uttalte 30. mars i Stortinget, at han enda en gang ville gå inn i den aktuelle saken om Blåbærlia i Bergen. Statsråden sa seg enig i at det ikke skal bygges ned plasser før det finnes alternative plasser.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg har på bakgrunn av dette spørsmålet bedt Helse Vest RHF om å redegjøre for status for Blåbærlia. Jeg sitere følgende fra svaret derfra:

"Status i dag

Som skissert tidlegare har tilbodet til denne målgruppa i Helse Bergen HF i stor utstrekning vore knytt til behandlingstilbod i sjukehus. I Helse Bergen HF er det ønskjeleg å styrke tilbodet til denne gruppa både på DPS nivå og sjukehusnivå:

- Vi vil utnytte den samla kapasitet på ei anna måte, til beste for dei unge som vert råka av ei slik alvorleg sjukdom.

- Vi ønskjer og å utvikle eit meir differensiert tilbod som i større grad er tilpassa målgruppa sin trong for tenester.

- Det er lagt opp til ei spesialisering på sjukehusnivå og ei styrking av tilbod på DPS - nivå gjennom auka bruk av poliklinikk/ambulante tiltak og familiebehandling.

I vårt arbeid med å styrke tilbodet til unge mennesker med schizofreni har vi og etablert ei faggruppe med representantar frå fagmiljø både internt i Helse Bergen HF, frå Helse Stavanger HF og frå Sørlandet sykehus HF som skal komme med framlegg til korleis tilbodet ytterlegare skal utviklast.

Slik vi ser det er endringa i behandlingstilbodet i tråd med faglege retningsliner både nasjonalt og internasjonalt.

Styret i Helse Bergen HF handsama i sak 56/08 korleis tilbodet til unge mennesker med schizofreni skulle utformast i tida frametter. Styret fatta følgjande vedtak:

Vedtak

1. Styret i Helse Bergen HF tek framlegg til omstrukturering til etterretning.

2. Styret for Helse Bergen HF, føreset at tilbodet til denne gruppa vert gitt prioritet i 2009 budsjettet, og ber om tilbakemeldingar om korleis bebuarane frå Blåbærlia blei ivaretatt.

3. Styret for Helse Bergen HF, føreset at tilhøva for pasientar og tilsette vert ivaretekne slik lov og regelverk tilseier.

I etterkant av styrevedtaket har Helsetilsynet i Hordaland blitt kontakta av deler av fagmiljø med påstand om at omstruktureringa ikkje er fagleg forsvarleg. Helsetilsynet har på den bakgrunn oppretta tilsynssak knytt til Blåbærlia. Realiseringa av styrevedtaket har vore utsett i påvente av Helsetilsynet i Hordaland sin vurdering av det faglege tilbodet.

Fylkeslegen har gjennomført tilsynssak knytt til Blåbærlia, og dei omstruktureringar som skal realiserast. Fylkeslegen konkluderer med at omstruktureringa er fagleg forsvarleg, jfr. vedlagde skriv.

Styret i Helse Bergen HF har vore opptekne av at pasientane ved B1 skal sikrast. Det er utarbeid behandlings planar for alle pasientane som sikrar at alle vil bli ivaretekne på ei fagleg forsvarleg måte, det vere seg i ei behandlingsplass i Blåbærlia, i den nye dobbelt diagnoseposten i Psykiatrisk klinikk eller til tilbod i bufellesskap i kommunen. Dei tilsette ved B1 vert og ivareteke slik lov og regel verk tilseier."

Helse Vest RHF og Helse Bergen opplyser videre at de omstruktureringer som nå er vedtatt i Helse Bergen HF ikke først og fremst er knyttet opp mot økonomiske vurderinger, men at det er den faglige innretningen på behandlingstilbudet som endres, og at man ved denne modellen vil utvikle et differensiert tilbud til en prioritert pasientgruppe og slik sikre både pasienter og pårørende et bedre livsgrunnlag.

På bakgrunn av redegjørelsen fra Helse Vest RHF og konklusjonen fra Helsetilsynet i Hordaland, har jeg har tillit til at omstruktureringen i Helse Vest RHF fra institusjonsbasert langtidsbehandling til utadrettede, moderne behandlingsformer innebærer en god bruk av ressursene til beste for unge mennesker med psykiske lidelser.