Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1047 (2008-2009)
Innlevert: 21.04.2009
Sendt: 22.04.2009
Besvart: 28.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Ser statsråden utfordringene knyttet Oslopakke 3 når det gjelder finansiering av viktige kollektivprosjekter, og prosjekter for økt fremkommelighet på vegene i Akershus, og vil Regjeringen bidra til at prosjektene fullføres etter den lokalt ønskede tidsplanen?

Begrunnelse

I Oslopakke 3 ligger det inne nødvendige samferdselsprosjekter i Oslo og Akershus. Jeg viser til planene om baneforlengelse til Ahus, der det er gjennomført forprosjekt, oppgradering av Kolsåsbanen og planene om en ny bane til Fornebu. Dette er prosjekter som kjennetegnes av høye investeringer og som er krevende å finansiere lokalt. I tillegg er det utfordringer til fremkommelighet på rv 22 og rv 120 på Romerike og miljøtunnell i Vestregionen bare for å nevne noe. Bompengeinnkrevingen har økt, og foreløpig ser ikke innbyggerne i Akershus noen synlige resultater av det. Mye av innkrevingen går, etter det som blir opplyst, til budsjettsprekker bl.a. Ulven - Sinsen i Oslo. Akershus preges også av at det er vanskelig å reise kollektivt på tvers i fylket. Derfor er satsing på kollektivtrafikk svært viktig.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er etablert en styringsmodell for Oslopakke 3 som legger til rette for å gjennomføre de høyest prioriterte prosjektene i regionen uavhengig av om prosjektene er del av statlig eller kommunal/fylkeskommunal infrastruktur. Ved hjelp av porteføljestyring vil gjennomføringstempo og prioritering av prosjekter vurderes i forhold til formålet med Oslopakke 3, tilgjengelige økonomiske rammer, oppdaterte kostnader og risikovurderinger knyttet til gjennomføring av prosjektene.

I St.meld. nr. 17 (2008-2009) Om Oslopakke 3 trinn 2 redegjøres nærmere for Regjeringens forslag til styringsmodell for oppfølging av Oslopakke 3.

Statens bidrag til finansiering av viktige kollektivprosjekter og prosjekter for økt framkommelighet på det framtidige fylkesvegnettet i Akershus vil bli avklart i kommuneøkonomiproposisjonen som legges fram senere i vår.