Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1048 (2008-2009)
Innlevert: 22.04.2009
Sendt: 22.04.2009
Besvart: 29.04.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Norsk Designråd (NDR) arbeider med designoppgaver av middels til høyere kompleksitet for designerne og næringslivet. Historisk sett tilfaller deres tiltak i hovedsak Osloregionen. Innovasjon Norge har i dag ansvar for designprogrammet i resten av Norge, med designprogram av lav til middels kompleksitet. I mars gikk 10 nasjonale designpriser til designere fra Bergensregionen.
Vil Regjeringen vurdere å bygge opp regionale miljøer, for eksempel ved å gi Design Region Bergen direkte statlig støtte?

Begrunnelse

Norsk Designråd (NDR) arbeider med designoppgaver av middels til høyere kompleksitet av strategisk interesse for designerne og næringslivet. Historisk sett tilfaller deres kompetansehevende tiltak i all hovedsak Osloregionen. 98 av omkring 100 designseminar og program i regi av NDR har i løpet av de siste 9 årene vært avholdt i Oslo. Ett ble avholdt i Ålesund og ett i Bergen.
En regional satsing på lokale tiltak som Design Region Bergen (DRB) kan være en avgjørende suksessfaktor. Dette blir ikke en konkurranse med Norsk Designråd eller Innovasjon Norge. DRB er en viktig supplerende og avgjørende faktor for å få i gang regionale prosesser mot aktuelle målgrupper. Bergen har en struktur av interesseorganisasjoner og DRB har en evne til igangsetting av strategisk designarbeid med høy kompleksitet lokalt, da de sitter tett på næringslivet i denne regionen det gjelder, med korte kommunikasjons linjer til beslutningstagere.

- Har over 320 designmedlemmer fra bergensregionen.
- Har tett samarbeid med næringsråd, interesseorganisasjoner innen de næringene denne regionen er stor på (marin, maritim, olje og gass, ny energi), FoU miljø og det politiske liv.
- Effektivt kan drive målrettet langsiktig kompetanseheving og en direktesammenkobling av lokalt næringsliv og designbransjen, for på den måten styrke næringsutviklingen lokalt.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen ser det som en viktig oppgave å legge til rette for et innovativt og konkurransedyktig næringsliv. Gjennom strategisk bruk av design oppnår norske bedrifter og foretak økt lønnsomhet og økt konkurransekraft. Derfor satser regjeringen på design som innovasjonsdriver for norsk næringsliv.

Regjeringens kanaler for iverksettelse av designpolitikken er Norsk Designråd (ND) og Innovasjon Norge (IN). NDs formål er å fremme bruk av god design for å oppnå større konkurranseevne og lønnsomhet i norsk industri og næringsliv – nasjonalt og internasjonalt. En av de fremste oppgavene er i den forbindelse å gi designfaglig bistand til bedrifter i hele landet. I prosjekter med høy kompleksitet gir designpolitikken et tilbud gjennom ND alene. I prosjekter av lav og middels kompleksitet gis et tilbud basert på et samarbeid mellom ND og INs regionkontorer. Nettverksamarbeidet mellom ND og IN skal sikre at designfaglig bistand er tilgjengelig for bedrifter over hele landet.

Regjeringen har valgt å styrke designsatsingen ytterligere, med et program for designdrevet innovasjon (DIP). Det satses på et nasjonalt program, der ND forvalter programmidlene og arbeider for økt designsatsing i alle landets regioner.

I tillegg til nasjonale programmer og nettverk som Designbasen, og en ivaretakelse av regionale forhold gjennom et samarbeid mellom ND og INs regionkontorer, er det gjort klart både i NDs mandat og i styringsdialogen med NHD at ND virker nasjonalt og dekker alle landets regioner.

Regjeringen er tilfreds med implementering av den nasjonale designpolitikken, også i de ulike regionene. ND var blant annet initiativtager til landets første designdatabase, som er tilgjengelig for designmiljøer, designere og bedrifter i hele landet. Samarbeidet med IN har dessuten resultert i en rekke regionale fagdager og verksteder på designfeltet, blant annet i Bergen. ND har også støttet en rekke designmiljøer fra hele landet, og var blant de første til å støtte møbeldesignmiljøet fra Bergen som i dag er kjent under navnet Norway Says. Også for studentene ved Kunsthøgskolen i Bergen har ND i en årrekke vært en fast støttespiller, også økonomisk. Til sist kan nevnes NDs mangeårige arbeid med Merket for god design, som i alle år har hatt søkere fra hele landet, og i år hadde søkerrekord. Arbeidet med Merket for god design gir stor mediedekning, i hovedsak lokalt. ND har sendt nyhetsstoff til 800 redaksjoner over hele landet og fått om lag 250 oppslag, vesentlig fra lokalpresse og fagpresse.

I sum bidrar de nasjonale og regionale kanalene for utøvelse av designpolitikken til at bedrifter i hele landet finner riktig designkompetanse til sine prosjekter, og gjør designere og designmiljøer mer synlige. Regjeringen mener derfor at designpolitikken ivaretar alle regionene slik den nå er innrettet, og vil ikke foreslå at enkeltsatsinger øremerkes enkeltregioner.