Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1049 (2008-2009)
Innlevert: 22.04.2009
Sendt: 22.04.2009
Besvart: 28.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Et av de viktigste målene med Nasjonale Transportplaner er å få på plass gode nasjonale veier. Det er overtydelig dokumentert at det nasjonale veinettet trenger modernisering og preges av et stort vedlikeholdsetterslep. Det foreligger nasjonal forskrift om anlegg av offentlig veg (vegnormal) og standard for drift og vedlikehold av vei.
Kan statsråden legge frem oversikt som viser andel stamvei og andel riksvei som har godkjent typestd. og drift/vedlikeholdsstd. ved start 2010 og slutt 2019 i forslag til ny NTP?

Begrunnelse

Jeg ber om at dette blir gjort slik:
Spesifikasjon for hhv typestandard og drift/vedlikeholdsstandard for dagens stamveinett og dagens riksveinett; fordelt på korridorer og fylker. Jeg ber om at dette gjøres uavhengig av planlagt overføring av øvrige riksveier til fylkene. I den forbindelse vises til planforslagets side 69, der det omtales av basisbevilgning til fylkene for planlagt overførte riksveier vil være 5.126 mill.kr. årlig til dekning av investering, drift og vedlikehold.
Jeg legger til grunn at SD som overordnet fagpolitisk myndighet har en målsetning om fullgod standard på dagens stam- og riksveinett ved utløpet av planperiodens siste år 2019, uavhengig av hvem som har forvaltningsansvar for dagens nasjonalveinett.
Jeg går derfor ut fra at SD derved også kan fremvise hvilken endring som vil skje, basert på forslag til ny NTP gjennom planperioden: altså spesifisert oversikt over andel fullgod standard i hhv 2010 og i 2019.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det foreligger ikke en eksplisitt oversikt over hvor stor andel av stamveger og øvrige riksveger som har godkjent vegnormalstandard.

Statens vegvesen legger i sitt konkrete drifts- og vedlikeholdsarbeid på riksvegnettet til grunn håndbok 111 ”Standard for drift og vedlikehold”. Bevilgningene til drift og vedlikehold har over en lengre periode dessverre ikke gjort det mulig å følge denne standarden fullt ut. Drifts- og vedlikeholdsoppgaver som ivaretar trafikksikkerheten har imidlertid hatt høyest prioritet. For denne type drifts- og vedlikeholdsoppgaver er det lagt som føring at standarden skal følges fullt ut.

Beregninger av nivået på vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesvegnettet er heftet med en betydelig usikkerhet. Samferdselsdepartementet har derfor nå gitt Vegdirektoratet i oppdrag å forbedre metodikken for beregning av vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesvegnettet. Det er en forutsetning for prosjektet at resultatene kan inngå i arbeidet med neste Nasjonal transportplan.