Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1050 (2008-2009)
Innlevert: 22.04.2009
Sendt: 22.04.2009
Besvart: 28.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Kan statsråden garantere at det fortsatt vil bli opprettholdt en struktur med to postterminaler i Møre og Romsdal?

Begrunnelse

Mange frykter nå at postterminalene i Ålesund og/eller Molde vil bli lagt ned som følge av en eventuell strukturomlegging. Dette vil gå ut over servicenivå til sluttbruker, og det lokale og regionale næringslivet kan bli særlig hardt rammet. Mange er også bekymret for sine arbeidsplasser. Jeg ber om at statsråden fjerner den usikkerheten som nå er skapt rundt denne saken, slik at befolkning, næringsliv og ansatte kan føle seg trygge på fortsatt drift ved postterminalene i Ålesund og Molde.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen er opptatt av å ha et godt posttilbud. Likeverdige posttjenester er viktig for å sikre bosetting og gode vilkår for næringslivet i hele landet.

Jeg er klar over at Postens vurdering av terminalstrukturene skaper usikkerhet i nærmiljøet og blant de ansatte. Posten opplyser at dette er et prosjekt som nå kun er på analysestadiet. Ingen beslutning er fattet, og skal ikke tas før det er gjort nøye vurderinger av den totale strukturen og behovene i Postens nett.

Det er bl.a. de dramatiske fallene i brev- og reklamevolumene som følge av lavere aktivitet i norsk økonomi, og at flere velger elektroniske alternativer til brevpost, som er bakgrunnen for at Posten nå vurderer terminalstrukturen.

Vurdering av postterminalstrukturen i Norge er et delprosjekt i omstillings- og effektiviseringsprogrammet Spinnaker, som skal bedre lønnsomheten i Posten-konsernet.

Arbeidstakerorganisasjonen Postkom deltar i styringsgruppen for prosjektet og i de fire regionale gruppene som er etablert i regionene Nord, Midt, Sør og Øst/Oslo og Akershus. Forholdet til de ansatte i Posten tas derfor med i vurderingen av ev. nedleggelser av terminaler.

Dagens terminalstruktur ble besluttet i 2003, inklusive planer om ny Østlandsterminal som vil stå ferdig i 2010. I denne beslutningen ble det forutsatt at ytterligere rasjonalisering i strukturen måtte vurderes i forbindelse med ferdigstillingen av den nye Østlandsterminalen. Terminalene som inngår i vurderingene nå er Drammen, Hamar, Kristiansand, Sarpsborg, Ålesund og Molde, samt at det gjøres en analyse av sorteringsstruktur og distribusjon av uadressert reklame.

Analysen som nå gjøres vil gi svar på mulige konsekvenser ved en ev. nedlegging av enkelte av de overnevnte terminaler, inkl. de i Ålesund og Molde. Her vil selvsagt forhold til sluttbrukerne og konsekvenser for det lokale og regionale næringslivet i Møre og Romsdal vurderes.