Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1052 (2008-2009)
Innlevert: 22.04.2009
Sendt: 23.04.2009
Besvart: 04.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er statsråden komfortabel med at behandlingsplasser til rusavhengige legges ned samtidig med at kompetanse forsvinner, så lenge det står tusenvis av rusavhengige og venter på behandling?

Begrunnelse

I Romerikes Blad den 22. april 2009 leser jeg at Frelsesarmeen må stenge "Håpets Dør" i Fetsund, som har 30 behandlingsplasser for rusmisbrukere. Grunnen til nedleggelsen av institusjonen er at de tapte anbudskonkurransen om salg av plasser til Helse Sør-Øst. Det paradoksale er at behandlingsplasser må legges ned når tusenvis av rusavhengige står å venter på behandlingsplass. "Håpets Dør" i Fetsund kan vise til gode resultater gjennom mange år, ikke minst fordi de har ansatte som har jobbet med rusavhengige i både 10 og 20 år. "Håpets Dør" er en del av det mangfoldet som er nødvendig i en effektiv og god rusbehandling. At Frelsesarmeen i tillegg må si opp 30 ansatte i en liten bedrift i disse tider er selvfølgelig sterkt beklagelig og uheldig.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som representanten Kjos er også jeg opptatt av at rusmiddelavhengige skal få et best mulig tilbud og uten å måtte vente unødig lenge på behandling.

De regionale helseforetakene har ansvaret for å sørge for spesialisthelsetjenester til innbyggerne i sin region.

Det vil derfor være opp til de regionale helseforetakene å vurdere hvilken kapasitet som er nødvendig for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester. Det følger av lov om spesialisthelsetjenester at disse tjenestene skal tilfredsstille krav om forsvarlighet. Disse kravene gjelder også innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige.

Videre er det de regionale helseforetakene som vurderer hvorvidt tjenestene skal gis gjennom egne tjenesteytere, eller om tjenestene skal kjøpes fra private aktører.

Gjennom kjøpsavtaler ytes om lag 2/3 av den totale døgnkapasiteten innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige av private aktører. For helseregion Sør-Øst sin del utgjør denne andelen også om lag 2/3.

Jeg er orientert fra Helse Sør-Øst RHF om at de nylig avsluttet en anskaffelsesprosess innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. Jeg er videre orientert om at denne prosessen er gjennomført etter Forskrift om offentlige anskaffelser – del I, alminnelige bestemmelser. En slik prosess stiller ikke krav til forutgående kunngjøring, men Helse Sør-Øst RHF valgte å opplyse om anskaffelsen på helseregionens hjemmeside. I tillegg sonderte helseregionen markedet, særlig på bakgrunn av erfaringene fra anskaffelsesprosessen som ble gjennomført i 2008 på rusfeltet. Helseregionen tok deretter kontakt med relevante private tilbydere som samtidig også var ideelle organisasjoner.

Jeg er videre kjent med at Frelsesarmeens sin institusjon ”Håpets Dør” deltok i denne konkurransen, men at de ikke fikk tilbud om avtale. Anskaffelsesprosessen hadde en økonomisk ramme på 60 mill. kroner. Det var 14 private tilbydere som kvalifiserte seg. Disse tilbyderne tilbød avtaler for om lag 95 mill. kroner eller 35 mill. kroner mer enn Helse Sør-Øst RHF hadde satt som ramme for anskaffelsen. Det var derfor ikke mulig å inngå avtaler med alle som var kvalifisert.

Ventetidstallene fra Norsk Pasientregister (NPR) sin årsrapport 2008 viste at gjennomsnittlig ventetid på tverrfaglig spesialisert behandling, hele landet sett under ett, ved utganget av året var på 73 dager. Dette var 3 dager lenger enn ved utgangen av 2007. For helseregion Sør-Øst var tilsvarende ventetider ved utgangen av 2008 på 65 dager. Dette var 9 dager lenger enn ved utgangen av 2007. Samtidig viste NPR-rapporten at

23 % av pasientene innen tverrfaglig spesialisert behandling ikke fikk startet sin behandling innen den fastsatte fristen. Dette er jeg ikke tilfreds med.

Jeg har derfor iverksatt flere tiltak for å styrke kapasitet og kvalitet innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Helse Sør-Øst RHF har fått nærmere 70 mill. kroner som sin andel av årets bevilgning i opptrappingsplanen på rusfeltet til å styrke kapasiteten og kvaliteten innen tverrfaglig spesialisert behandling. Disse midlene kommer i tillegg til de 60 mill. som var rammen for ovennevnte anskaffelse. Videre inkluderer årets bevilgninger til de regionale helseforetakene en generell aktivitetsvekst på 1,5 %. Dette kommer også tverrfaglig spesialisert behandling til gode.

Helse Sør-Øst RHF har dessuten fått 50 mill. kroner som en del av Regjeringens tiltakspakke til etablering av en egen ”Rus-akutt” i Oslo. Jeg vil også nevne at jeg har gitt Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo 60 mill. kroner over to år for å iverksette tiltak overfor de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige i Oslo. Dette tiltaket vil bli gjennomført i nært samarbeid med Oslo kommune, Helse Sør-Øst RHF og Oslo Politi.

Gjennom oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2009 har jeg stilt krav om at ventetidene til tverrfaglig spesialisert behandling og fristbrudd skal reduseres. Jeg vil derfor følge nøye med på utviklingen i ventetider og fristbrudd innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige.