Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1053 (2008-2009)
Innlevert: 22.04.2009
Sendt: 23.04.2009
Besvart: 05.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I programmet TV2 hjelper deg om at så mange som 10 000 campingbiler kan være ulovlig fordi totalvekten på grunn av utstyr osv. overstiger maksgrensen på 3500 kg. Representanten for statens vegvesen uttaler i programmet at man vil vurdere regelverket på nytt.
Er dette gjort, og vil statsråden nå endre regelverket slik at bobil-turistene igjen kan kjøre lovlig?

Begrunnelse

Etter at TV2 hjelper deg for kort tid siden tok opp problematikken rundt vektgrensen på bobiler, hvor de aller fleste bobilene er godkjent for en vekt på 3500 kg. så har undertegnede fått flere henvendelser fra bobil eiere som nå opplever at campingdrømmen er i ferd med å bli et mareritt fordi man ikke lenger har mulighet til å bruke bobilen slik det var tenkt, fordi bobilen på grunn av for høy vekt er ulovlig å bruke. I tillegg til at Statens vegvesen slår hardt ned på for høy vekt, har også flere tatt kontakt, og uttrykt stor frustrasjon på hvordan man opplever møtet med vegvesenet når man blir stoppet for kontrollveiing, og det viser seg at det er en for høy egenvekt på bobilen. Selv ved overskridelser som er helt ned i under 20 kg så har man opplevd at kontrolløren har oppført seg svært ufint. Noen sier også at man har opplevd at vektene på forskjellige stasjonene viser forskjellig vekt på forskjellige kontrollpunkter, noe som også er svært uheldig og bidrar til å svekke tilliten hvis dette stemmer. Det er også kommet frem at mange av bobilene i følge produsenten tilfredsstiller kravene for å øke totalvekten, men på tross av dette har vegvesenet valgt og ikke godkjenne disse.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Etter det jeg får opplyst av Vegdirektoratet er det ikke uvanlig at produsenter av campingbiler får EF-typegodkjent to eller flere ulike versjoner av samme kjøretøy med forskjellig totalvekt (for eksempel versjon A med totalvekt 4000 kg som er det maksimale for kjøretøytypen og versjon B med redusert totalvekt 3500 kg). Versjonene er tekniske sett identiske, men tildeles forskjellig versjonsbetegnelse for å kunne skille dem fra hverandre i typegodkjenningen.

En kjøper vil kunne bestille den versjonen/totalvekten for kjøretøyet vedkommende ønsker. Det vil i noen tilfeller kunne være ønskelig å få en lav totalvekt for å oppnå for eksempel førerkort- og bruksrettigheter, lavere kjøretøy- og bomavgifter, andre krav til periodisk kjøretøykontroll, hastighetsgrenser, krav til fartsskriver med mer. I andre tilfeller kan det være ønskelig for kjøperen å benytte største totalvekt for å utnytte bilens lastekapasitet.

Ved godkjenning og registrering av kjøretøyene i Norge forholder Statens vegvesen seg til EF-typegodkjenningen til det aktuelle kjøretøyet (type/variant/versjon). Kjøretøyet godkjennes med den totalvekten som er oppgitt i typegodkjenningen for den respektive versjon. Konsekvensene av økning av totalvekt i etterkant av godkjenning og registrering av campingbiler er i følge Vegdirektoratet, vanskelig å ha oversikt over. Kjøretøy med høyere totalvekt enn det kjøretøyet er registrert for kan være trafikkfarlig.

Ved utekontroll av kjøretøy registrert for maksimalt 3500 kg, er praksis i dag at det i utgangspunktet ikke reageres på mindre overlast, eventuelt at sjåføren blir bedt om å laste ned til maksimal tillatt vekt. Unntak gjelder selvsagt dersom overlasten anses å være en fare for trafikksikkerheten eller egnet til å skade kjøretøyets konstruksjon. Hvis overlasten er vesentlig, vil forholdet også bli anmeldt. For kjøretøy med maksimal totalvekt over 3500 kg kan bileier bli ilagt et overlastgebyr.

En økning av totalvekten utover 3500 kg utløser krav om utvidet førerkort og en del av campingbileierne vil ikke kunne kjøre slike biler uten at de utvider sine førerrettigheter.

Samferdselsdepartementet har tidligere bedt Vegdirektoratet vurdere regelverket for fastsettelse av totalvekt for ulike kjøretøygrupper på generelt grunnlag. Ved innføringen av direktiv 2007/46/EF vil det innen EU/EØS-området bli etablert et harmonisert regelverk for typegodkjenning av tunge kjøretøy. Direktoratet foreslår å avvente erfaringen med dette regelverket i forhold til om det vil bli tillatt at produsenter av tunge kjøretøy får EF-typegodkjent tekniske sett identiske kjøretøy med forskjellig totalvekt, slik som for campingbiler. Norsk regelverk og praksis vil bli vurdert i lys av dette.

Det er viktig at vegvesenets kontrollører opptrer på en god måte overfor publikum. Som bidrag til å sikre dette får kontrollørene opplæring i bl.a. hvordan kontrollsituasjonen skal håndteres. Gjennom Kjøretøy- og kontrollstudiet ved Universitetet i Agder vil alle Statens vegvesens utekontrollører etter hvert ha gjennomgått dette studiet som er et viktig tiltak for å sikre god og ensartet kvalitet på kontrollene i regi av Statens vegvesen.

Jeg vil be Statens vegvesen om å sikre en ryddig og ensartet praksis i spørsmålet om fastsettelse av totalvekt. Jeg vil også be Vegdirektoratet om raskest mulig å vurdere endringer i regelverket i tråd med det som gjelder i EU/EØS-området.