Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1059 (2008-2009)
Innlevert: 23.04.2009
Sendt: 24.04.2009
Besvart: 07.05.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Vil statsråden gi økonomisk kompensasjon til Verdal kommune i forbindelse med flytting av moloen på Ørin?

Begrunnelse

Verdal kommune fikk regulert et område på 580 dekar på industriområdet Ørin til næringsformål. Dette skjedde som en kompensasjon fra Staten på grunn av utvidet ansvar i forsvarssammenheng. Som en ytre grense for et fremtidig næringsområde ble det så satt opp en molo.
Etter hvert som industriområdet på Ørin skulle utvides, kom det i konflikt med miljøverninteressene. Etter press fra daværende miljøvernminister Siri Bjerke, ble det inngått et kompromiss mellom Verdal kommune og miljøverninteressene. Dette reduserte det planlagte næringsområdet fra 580 til 250 dekar. I sin tur førte dette til at moloen måtte flyttes. Det fikk en total pris på 6 millioner kroner.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det vises til brev fra Stortingsrepresentant André N. Skjelstad til Stortingets president av 23. april 2009.

I brevet stilles det spørsmål om miljø- og utviklingsministeren vil gi økonomisk kompensasjon til Verdal kommune i forbindelse med flytting av moloen på Ørin.

Miljøverndepartementet kjenner til at Verdal kommune vedtok reguleringsplan for Ørin industriområde 16. februar 2004. Planen innebar at næringsområdet ble mindre enn opprinnelig, og at moloen i utløpet av Verdalselva ble trukket sørover. Fylkesmannen påla kommunen en skrittvis utbygging av området under høringen av planen, men fremmet ikke innsigelse.

Miljøverndepartementet ble senere bedt om å innkalle planen fra WWF-Norge, som mente planen ikke kunne forsvares ut fra miljøfaglige synspunkter. Departementet vedtok at det ikke var grunnlag for å innkalle planen, og viste til fylkesmannens vurderinger i saken.

Miljøverndepartementet viser til at planen er egengodkjent av kommunen. Departementet har ikke et direkte ansvar for kostnader knyttet til gjennomføring av kommunale reguleringsplaner, heller ikke der statlige interesser har påvirket utformingen av planen. Det er likevel vurdert om det kan gis økonomisk kompensasjon fra Miljøverndepartementet som følge av at moloen i sin tid ble flyttet på Ørin. Det er dessverre ikke funnet midler som kan avsettes som kompensasjon for flytting av moloen.

Jeg kan ellers opplyse at Miljøverndepartementet har gitt støtte til andre tiltak i dette området. Det er bevilget 0,5 mill kr til bl.a. parkeringsplass og fugletårn på Ørin som en del av regjeringens tiltakspakke.