Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1061 (2008-2009)
Innlevert: 23.04.2009
Sendt: 24.04.2009
Besvart: 04.05.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Staten, v/Fiskeri og Kystdepartementet, har reist sak mot Oster Pukk og Sand AS om et krav på 1,9 mill. kr. Det refererer seg til utbedring av den offentlige farleden gjennom Tjuvasundet i Lindås kommune. Oster Pukk og Sand AS har ca. 60 tilsette og genererer årleg ca. kr. 1,5 mill. berre i seglingsavgifter til det offentlege. Staten sitt søksmål kan i verste fall setje bedrifta si framtid i fare.
Meiner statsråden at dette er god næringspolitikk eller vil Statsråden ta initiativ til å finne ei minneleg løysing i denne saka?

Begrunnelse

Oster Pukk og Sand AS er ei viktig eksportbedrift i denne næringsfattige regionen med ca. 60 tilsette. Dei årlege seglingsavgiftene bedrifta i ei årrekkje har generert, og framleis genererer til det offentlige, er ca. kr. 1.5 mill. kr. Når det offentlege tar inn millionbeløp kvart år på skip som hentar last frå bedrifta burde det også vere rimeleg at det offentlege betaler sin del av nødvendige kostnader for å halde denne skipstrafikken i gang. Underteikna håper derfor at Statsråden tar eit initiativ for å finne ei snarleg løysing i denne saka slik at ikkje bedrifta si framtid blir sett i fare.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Oster Pukk og Sand AS blei etablert på 1980-talet i Eikesund i Lindås kommune. Bedrifta har ei verksemd kor dei produserer stein og pukk, og selskapet har hatt ei aukande utskiping av desse produkta frå anlegget med større fartøy. Dette resulterte i behov for utdjuping av farleia i området.

Fiskeri- og kystdepartementet sin underliggjande etat Kystverket inngjekk difor ein avtale med Oster Pukk og Sand AS om finansiering av utdjuping og tilleggsmerking av farleia i Tjuvansundet 15. mars 2004. Avtalen regulerer at Oster Pukk og Sand AS skal betale 75 % og Kystverket skal betale 25 %. Eg vil peike på at det berre er Oster Pukk og Sand AS si verksemd som medførte behov for utdjuping av farleia.

Kystverket har overhalde sin del av avtalen. Kravet hadde forfall 23. september 2004, utan at Oster Pukk og Sand AS har betalt sin del av kostnadene.

Det har vore ei rekkje møte mellom Oster Pukk og Sand AS og Kystverket. Partane har ikkje lukkast i å kome til ei løysing. Slik saka nå står er det nødvendig med ei handsaming i rettsapparatet.