Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1067 (2008-2009)
Innlevert: 23.04.2009
Sendt: 24.04.2009
Besvart: 04.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): En seks år gammel gutt fra Vadsø fikk nylig ikke behandling for en skade ved ortopedisk avdeling ved Kirkenes sykehus pga at det ikke er ortopedivakt på kveldstid og i helgene. Ulykken skjedde en torsdag formiddag. Da det var uvær og stengte flyplasser i Hammerfest og Tromsø, måtte pasienten fraktes til Bodø hvor han fikk behandling 12 timer etter at han ble skadet.
Mener statsråden at befolkningen i Øst-Finnmark har et forsvarlig spesialihelsetjenestetilbud i dag i et fylke med så store avstander og med mye uvær i vinterhalvåret?

Begrunnelse

Den 16.11.07 tok jeg skriftlig opp kutt i ortopedisk døgnberedskap ved Kirkenes sykehus med daværende helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. I svaret understreker Brustad at det skal være et velfungerende lokalsykehus i Kirkenes som skal bidra til at det opprettholdes og videreutvikles et godt og forsvarlig spesialisthelsetjenestetilbud for befolkningen i Øst-Finnmark.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som daværende helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad kan jeg forsikre representanten om at opprettholdelse av bosettingen i Finnmark står sentralt i regjeringens nordområdepolitikk, og her er tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester av god kvalitet et viktig virkemiddel. Dette betyr at befolkningen i Øst-Finnmark fortsatt skal sikres et godt og forsvarlig spesialisthelsetjenestetilbud.

Helse Nord RHF har informert meg om følgende: Styret i Helse Nord RHF vedtok i 2004, på bakgrunn av rapporten ”Organisering av elektiv ortopedi i Helse Nord” at de ortopediske fagressursene burde samles ved ett senter i hvert helseforetak, og at det var behov for å etablere ett elektivt ortopedisk senter i regionen. Hensikten med en slik samling av ressursene var å skape bedre fagmiljøer, bedre utdannelse av nye ortopeder, skape kontinuitet og gjøre tilbudet mindre avhengig av enkeltpersoner og vikarordnin-ger. I praksis har vedtaket medført at det finnes spesialisert ortopedisk vakt ved ett sykehus i hvert helseforetak, samtidig som det drives ortopediske tjenester ved flere sykehus i hvert helseforetak. Den spesialiserte bakvakten ved sykehuset i Kirkenes ble, som representanten er kjent med, avviklet 1. oktober 2007. Kirkenes sykehus har etter dette ikke hatt ortopedisk spesialistberedskap tilgjengelig på ukedagene etter kl. 17.00 og i helgene. Pasienter med ortopediske lidelser/skader som ikke kan vente, får sin behandling ved Helse Finnmark HF eller ved UNN HF.

Helse Nord RHF har videre informert meg om at sykehuset i Kirkenes fra 15. januar 2009 har tilsatt to faste ortopeder (en 100 % stilling og en 46 % stilling) og avviklet avtalen med vikarbyrået. Ifølge Helse Nord arbeides det med å styrke ortopedien ytterligere med 18 uker innleie (vikarer) per år. Styrkingen vil medføre at sykehuset på ukedagene vil kunne ta i mot ortopediske ”øyeblikkelig hjelp”-pasienter fram til kl. 21.00 på hverdager.

Det er iverksatt systemer for overvåkning av forsvarlighet etter at avviklingen av spesialisert bakvakt ble innført 1. oktober 2007. Foretaksledelsen og klinikksjefen har hatt et spesielt fokus på ortopediberedskapen ved Kirkenes sykehus. Det understrekes at det ikke er avdekket noen faglig uforsvarlighet i endringen. Ingen saker er meldt til kvalitetsutvalget.

Når det gjelder den aktuelle saken med 6-åringen, har Helse Nord RHF opplyst at meldingen fra AMK-Finnmark ble mottatt 19. mars 2009 kl 12.36. Klinikk Kirkenes har ikke ortoped i vakt etter kl. 17.00, og det ble derfor planlagt alternativ innleggelse ved Hammerfest sykehus i henhold til rutine. Ut fra pasientens alder vurderte Kirkenes sykehus at pasienten ikke burde vente til neste dag eller ha unødig mellomlanding i Kirkenes. På grunn av værforholdene var flyplassene i Hammerfest og Tromsø stengt. Vaktlege ved ortopedisk avdeling ved Hammerfest sykehus gjorde derfor avtale med

Nordlandssykehuset i Bodø for innleggelse av pasienten. 3 timer etter at AMK-Finnmark mottok første melding om pasienten ble han flyttet over i ambulansefly ved Vadsø lufthavn og fløyet til Bodø for videre behandling. Antatt flytid fra Vadsø til Bodø er ca 85 minutter.

Jeg er tilfreds med redegjørelsen fra Helse Nord i denne saken. Jeg kan imidlertid forsikre representanten om at jeg vil følge utviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet i nordområdet nøye.