Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1071 (2008-2009)
Innlevert: 24.04.2009
Sendt: 27.04.2009
Besvart: 05.05.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Petoro forvalter betydelige verdier på vegne av staten. Det har tidligere vært gjort bytter i eierandeler på feltene, med formål å unngå at Petoro eller andre satt på ørsmå og uhensiktsmessige eierandeler. Denne prosessen pågikk i det minste under Bondevik II regjeringen, med formål å få til mer effektiv drift av felt og forvaltning av eierandeler.
Hvilke endringer er gjort i Petoros portefølje de siste 3 årene, og mener statsråden at porteføljen som Petoro i dag bestyrer består av optimale eierandeler?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det overordnede langsiktige målet for forvaltningen av SDØE-porteføljen, kombinert med skatte- og avgiftssystemet, er å sikre staten en stor andel av verdiskapingen på norsk sokkel. Gjennom SDØE kan en tilpasse statens andel av petroleumsrenten til det enkelte felt/utvinningstillatelse. Dette gjøres i forbindelse med tildeling av utvinningstillatelser.

Staten har de siste tre årene forbeholdt seg areal i de ordinære konsesjonsrundene og ved tildeling i forhåndsdefinerte områder. Etter tildeling i 20. konsesjonsrunde består SDØE-porteføljen til sammen av 128 utvinningstillatelser og 12 interessentskap for rørledninger og landanlegg.

Denne porteføljen, som forvaltes av Petoro, har siden nedsalget i 2001 til Statoil og 2002 til andre selskaper på norsk sokkel, vært stabil i forhold til transaksjoner med kun mindre justeringer relatert til eierutjevning for å bidra til forenklet samordning og for å sikre harmoniserte interesser.

Markedet for kjøp/salg/bytte av andeler har i stor grad de siste årene vært preget av utvinningstillatelser i letefase der aktørene har redusert risiko ved å redusere sine andeler i enkelte tillatelser og øke sine andeler i andre tillatelser. For SDØE er porteføljen i stor grad i tråd med intensjonen ved tildelingene og risikoreduserende tiltak vurderes således ikke å være aktuelt for SDØE-andelene.

Ved overdragelser av andeler mellom rettighetshavere på sokkelen har staten forkjøpsrett til de aktuelle andelene. Forkjøpsretten innebærer at staten kan tre inn i inngåtte overdragelsesavtaler inngått mellom aktørene på sokkelen på samme vilkår. Petoro gjør i denne forbindelse en forretningsmessig vurdering av alle overdragelser, der pris, porteføljesammensetning og Petoros prioriteringer innen porteføljen er viktige kriterier for anbefaling om utøvelse av forkjøpsrett. Forkjøpsretten er hittil ikke blitt utøvd.

SDØE-porteføljen er en diversifisert portefølje med andeler i de aller fleste områdene på norsk sokkel. Staten har en annen finansiell fleksibilitet enn oljeselskapene på sokkelen og har heller ikke av den grunn samme behov for kontinuerlig porteføljetilpasning.