Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1076 (2008-2009)
Innlevert: 27.04.2009
Sendt: 28.04.2009
Besvart: 04.05.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Er det statsrådens intensjon at reindriftsforvaltningens områdestyrer sin aktivitet, skal begrenses og hvordan forklarer han de begrensede budsjettrammer som er stilt til disposisjon for områdestyrenes møte og reiseaktivitet?

Begrunnelse

Reindriftsforvaltningen i Alta har i henhold til de rammer de har fått i årets statsbudsjett, utarbeidet et budsjett for sin virksomhet for 2009. Her har de 6 ulike regionale områdestyrene fått tildelt midler til å dekke møtegodtgjørelse og reiseutgifter for 6 ordinære møter i områdestyrene.
Områdestyrene får henvendelser fra reinbeitedistriktene og berørte kommuner med ønsker om drøftingsmøter og befaringer for å finne løsninger på bestemte saker. Likeledes blir de innkalt til fylkesmannsembetene for samrådsmøter eller meklinger, hvor leder i områdestyret eller et annet medlem i hans sted må møte.
Når slike aktiviteter skal gjennomføres må det forutsettes at medlemmene i områdestyrene har rett til dekning av reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg viser til brev av 27.04.09 vedlagt spørsmål fra André N. Skjelstad om budsjettrammene soer stilt til disposisjon for områdestyrenes møte- og reiseaktivitet.
Områdestyrene som er opprettet i hvert av landets seks reinbeiteområder, har en svært viktig rolle å ivareta både som faglig rådgiver og som forvaltningsorgan. Nærmere bestemmelser for styrenes arbeidsordning og oppgaver er gitt i Landbruks- og matdepartementets instruks av 05.01.09. Mest sentralt står oppgavene etter reindriftsloven i forhold til den interne forvaltning i næringen, samt rollen som statlig sektororgan i forhold til saker etter plan- og bygningsloven. På denne bakgrunn er det påkrevet at styrene har en bred og allsidig sammensetning med både reindriftsfaglig og samfunnsmessig innsikt og erfaring.
Områdestyrene skal selvsagt ha et økonomisk grunnlag for å kunne ivareta disse oppgavene på en tilfredsstillende måte, men det må naturlig nok her som ellers gjøres vurderinger og prioriteringer av den aktiviteten det legges opp til. Budsjettet for styrene inngår i og fastsettes som en del av Reindriftsforvaltningens budsjett. Områdestyrene må ut fra dette sammen med forvaltningen, planlegge sin virksomhet etter budsjettet som er stilt til disposisjon.
Opplysninger som er innhentet fra Reindriftsforvaltningen, viser at samlet forbruk til områdestyrenes møte- og reisevirksomhet var kr 672.000 i 2007 og 784.000 i 2008. Fordelingen på de seks områdestyrene viser et noe ulikt forbruk, men gjennomgående er dette på nivå med eller klart under det som var budsjettert for disse årene.
For 2009 er budsjettet for områdestyrene samlet på 960.000 kr, dvs. betydelig mer enn forbruket de to foregående år. En del av økningen har sin årsak i at det i inneværende år vil bli større aktivitet i områdestyrene pga. arbeidet med ny reindriftslov, bl.a. knyttet til områdestyrenes behandling av nye bruksregler.
Ut fra det som det er redegjort for ovenfor, kan jeg ikke se at budsjettrammene for styrene er til hinder for at de skal kunne ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte.
For øvrig har Reindriftsforvaltningen fullt ut fått delegert myndighet til å tilstå godtgjøring til medlemmene i områdestyrene i tråd med de retningslinjer og satser som er fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Jeg forutsetter her selvsagt at utbetaling av godtgjørelse, dekning av reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste skjer etter gjeldende regelverk.