Skriftlig spørsmål fra Georg Indrevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1078 (2008-2009)
Innlevert: 27.04.2009
Sendt: 28.04.2009
Besvart: 06.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Georg Indrevik (FrP)

Spørsmål

Georg Indrevik (FrP): Hvorfor mener statsråden at det først er behov for et nytt fastlandssamband mellom Bergen og Fjell kommune på Sotra i siste del av planperioden for Nasjonal transportplan 2010-2019, slik regjeringen gir uttrykk for gjennom sitt forslag om å bevilge kr 400 millioner på slutten av planperioden, under forutsetning av delvis bompengefinansiering?

Begrunnelse

Med en befolkning på ca 30.000 innbyggere er Sotrabrua i dag den eneste fastlandsforbindelsen for kommunene Sund, Fjell og Øygarden. Regionen som dekkes av disse 3 kommunene har og en høy nasjonal verdiskapning, gjennom videreforedling og eksport av fisk, gjennom ilandføring og eksport av olje og gass, gjennom et av verdens fremste miljøer innenfor undervannsteknologi, og gjennom betjening av virksomheten på sokkelen.
Beredskapsmessig er det og absolutt påkrevd at en kommer frem til en snarlig løsning for sambandet.
De 3 kommunene har gjennom sitt eget selskap, Sotrasambandet, arbeidet i en årrekke for å tilkjennegi ovenfor våre sentrale myndigheter behovet for et nytt samband, og investert nærmere 10 millioner i dette arbeidet. Dette resulterte og i at dette sambandet ble nevnt i den forrige nasjonale transportplanen.
Sotrabrua, og delvis også andre veier på Sotra og Øygarden, ble i sin tid finansiert med bompenger. Et nytt samband bygget etter dagens krav med bl.a. egne kollektivfelt, vil være et så stort økonomisk løft at en finansiering med bompenger i verste fall vil resultere i tap av arbeidsplasser og tilbakegang i distriktsutviklingen. Mer enn 50 % av innbyggerne i Fjell kommune sier nei til en slik finansiering.
I ÅDT ble trafikkbelastningen over Sotrabrua i 2008 målt til 12.644 kjøretøy til Sotra og 12.641 kjøretøy fra Sotra. Kapasiteten på dette sambandet er således mer enn sprengt. Kun en snarlig løsning hvor Regjeringen går sterkt inn i prosjektet, vil samfunnsøkonomisk gi den beste uttellingen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er utarbeidet konseptvalgutredning (KVU) for nytt Sotrasamband. Utredningen har vinteren 2009 vært til ekstern kvalitetssikring (KS1). Det gjenstår noen vurderinger før endelig valg av konsept kan foretas. Når konsept er avklart kan kommunene fortsette behandlingen av kommunedelplaner for nytt Sotrasamband. Deretter skal det utarbeides reguleringsplaner og gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2) og prosjektering, samt utarbeides konkurransegrunnlag og foretas grunnerverv før anlegget kan startes opp. Videre må det utarbeides et samlet finansieringsopplegg som skal behandles lokalt og fremmes for Stortinget.

På bakgrunn av erfaringer med andre store og kompliserte prosjekter vurderer Samferdselsdepartementet det som mest sannsynlig med anleggsstart i siste seksårsperiode (2014-2019). Dersom det allikevel skulle foreligge avklaringer som gjør det mulig med anleggsstart tidligere, kan det være aktuelt å starte utbyggingen med bompenger i første fireårsperiode (2010-2013). I forslaget til Nasjonal transportplan er det lagt til grunn at statens bidrag vil komme i siste seksårsperiode.