Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1084 (2008-2009)
Innlevert: 28.04.2009
Sendt: 28.04.2009
Besvart: 04.05.2009 av justisminister Knut Storberget

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Vil statsråden ta initiativ i saken slik at ingen bøtelegges eller trekkes inn for domstolen inntil totalforbudet mot vannscooter er avklart ihht. EØS-avtalen, og i hvilken grad er miljøargumentet for et totalforbud vurdert opp imot det at vannscootere som er CE-godkjent tilfredsstiller alle miljøkrav innenfor EØS-området?

Begrunnelse

Undertegnede har et spørsmål vedrørende forbudet mot bruk av vannscootere i småbåtloven § 40. I straffesak for Aust-Agder tingsrett er det stilt spørsmål ved om forbudet er forenelig med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Kjernen er om et totalforbud mot bruk av lovlig importert CE godkjent vare er en handelsrestriksjon i EØS-avtalens forstand. Aust-Agder tingsrett har derfor forelagt spørsmålet til rådgivende uttalelse for EFTA-domstolen. EFTA-domstolen vil vurdere om forbudet mot bruk av vannscootere er i overensstemmelse med EØS-avtalen, eller om det strider mot våre forpliktelser etter EØS-avtalen og må oppheves. Rettstilstanden er på nåværende tidspunkt derfor uavklart. Dette gjelder særlig etter storkammeravgjørelsen i EF-domstolen i sak C-110/05.
Etter mitt syn innebærer avgjørelsen i den saken at EF-domstolen klart konkluderer med at et tilsvarende forbud som det norske, er en handelsrestriksjon etter artikkel 28 EFT, tilsvarende artikkel 11 EØS. Etter praksis fra Norges Høyesterett i Rat. 2004 s. 904 er EF-domstolens avgjørelser en svært sentral rettskilde. Høyesterett har i Rat. 2006 s. 1473 uttalt at EF-domstolen har det siste ord, jf. EØS-avtalen artikkel 6.
Vi er snart inne i sesongen for bruk av båter og vannscootere. Dersom politiet og påtalemyndigheten fortsatt skal håndheve forbudet mot bruk av vannscootere, straffes det etter omstendighetene på grunnlag av et forbud som strider mot EØS-avtalen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg bemerke at enkeltsaker på straffesaksområdet hører under påtalemyndigheten som ledes av riksadvokaten. Påtalemyndigheten er i disse sakene ikke undergitt justisministerens instruksjonsmyndighet, og det rapporteres heller ikke hit om behandlingen av enkeltsakene eller om de vurderinger som påtalemyndigheten legger til grunn for sine avgjørelser. Som justisminister vil jeg derfor verken ha formelt eller faktisk grunnlag for å gripe inn i enkeltsaker eller påvirke deres behandling. Jeg vil imidlertid underrette riksadvokaten om problemstillingen ved å sende en kopi til Riksadvokatembetet.

Når det gjelder spørsmålet om i hvilken grad miljøargumentet for et totalforbud er vurdert mot at CE-godkjente vannscootere tilfredsstiller miljøkrav innenfor EØS-området, er det miljø- og utviklingsministeren som er rette vedkommende for å svare på dette. Ved kontakt med hans departement, er jeg informert om at CE-godkjente vannscootere etter direktiv 98/34/EF i første rekke innebærer at vannscootere som er CE-godkjente tilfredsstiller tekniske krav til samhandel mellom EØS-statene. Når det gjelder forbudet mot vannscootere i Norge er dette begrunnet i en rekke miljøhensyn som CE-godkjenningen ikke ivaretar, herunder hensynet til å unngå støy, forurensning og for beskyttelse av dyre- og plantelivet. Det har videre vært et siktemål å unngå andre negative konsekvenser, eksempelvis ulykker, konflikter med badende, båtliv og annen rekreasjon i sjø- og strandområder, jf. Ot.prp. nr. 38 (1998-1999) Om lov om endringer i lov om fritids- og småbåter (regler for bruk av vannscootere og liknende). For øvrig presiseres at det gis hjemmel i fritids- og småbåtloven for kommunene til å gi forskrifter om unntak fra det generelle forbudet mot bruk av vannscooter i fritids- og småbåtloven § 40 tredje ledd.