Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1089 (2008-2009)
Innlevert: 28.04.2009
Sendt: 29.04.2009
Besvart: 06.05.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Stamsund fiskerihavn har fått midler av denne regjeringen, og utbyggingen skal starte i 2009.
Vil det være mulig å gjøre dette prosjektet til noe mer enn "bare" en havn, ved å tenke utsmykning, kulturminner, reiseliv og lokal kunst og kultur i prosessen?

Begrunnelse

For bygg eksisterer en statlig forordning om kunstnerisk utmykning. Ved større vegutbygginger eller oppgradering av stamveger til turistveg, brukes det i dag betydelige midler på estetiske/kunstneriske tiltak.
Lokale initiativtakere i Lofoten, bl.a. kunstneren Scott Thoe, har tenkt seg følgende mulighet: Å integrere estetiske tiltak under den praktiske utbyggingen av Stamsund havn. Dette kan bidra til både å utvikle lokalt næringsliv og fiskeværet. Et estetisk/kunstnerisk løft i havneområdet vil kunne gi en betydelig merverdi av havneinvesteringen. For å forsterke den kunstneriske profilen Stamsund og Lofoten allerede har, bør man bruke lokale kunstnere fra stedet eller fra Lofoten. Dette vil gi en vinn-vinn- effekt: Kystverket får mer igjen for sine midler ved å bruke lokale kunstnere enn ved å engasjere noen nasjonale aktører. De lokale kunstnerne får utfordrende oppdrag som kan gi kjærkomne inntekter i en hverdag hvor pengene ikke sitter altfor løst.
Havna i Stamsund kan være et spennende sted å vise skulpturverk til flere kunstnere som jobber i Lofoten og samtidig oppmuntre til å ta i bruk havna slik at det skapes mer liv i ytre Stamsund. Stedet har skaffet seg en kulturell profil. Gamle kaier og bygninger har stor kulturminneverdi. Med Hurtigruta kommer ca 100.000 rundreisepassasjerer innom Stamsund, mens minst 80.000 er passasjerer til/fra Stamsund. De fleste ser altså bare et ytre skall av bygninger i ytre Stamsund og lite av livet og hva stedet kan by på.
Ved å utnytte lokale materialer og maskiner/utstyr i en utbyggingsperiode hvor de er lett tilgjengelig, og hvor man kan tenke estetikk i den jobben man uansett skal gjøre, vil man kunne få til utsmykningen som en integrert del av prosjektet. Dette innebærer at man kan komme relativt rimelig ut av en kunstnerisk utsmykning av havna, men samtidig gi utbygginga en ekstra dimensjon til stedet og lokal næringsutvikling.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Godkjente planer for utbygging av Stamsund fiskerihavn omfatter endret innsegling til fiskerihavna, utdyping, mindre utfylling av næringsarealer og tilrettelegging for større fartøy enn dagens havn tillater. Kostnadsrammen for utbyggingen er satt til 156 mill kroner. Frist for innlevering av anbud er 11. mai i år, og de endelige rammer for prosjektet vil bli fastsatt etter at anbud er evaluert og kontraktsforhandlinger gjennomført. Det er i arbeidet med overslaget ikke tatt med kostnader relatert til kunstnerisk utsmykning i havna, da dette ikke er en del havneutbyggingen. Kaia som brukes av Hurtigruta og arealer for andre næringer omfattes ikke av tiltaket.

Statens utbygging av fiskerihavner er øremerkede midler til fysiske tiltak for bedret sikkerhet, tilgjengelighet og fysiske miljøtiltak i fiskerihavner. Overskuddsmasser fra sprenging og mudring kan etter avtale med kommunen legges ut til nye landarealer for fiskerirettet næring. Havnetiltak for andre formål er kommunalt ansvar. Tilrettelegging av arealer for andre næringer er kommunalt og fylkeskommunalt ansvar som kan støttes av staten over andre budsjetter. Vanlig praksis for bevilgninger over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett er at midlene går til etablering av molo, utdyping og eventuell utfylling og at kommunene tar ansvar for lokal næringsutvikling og øvrige havnetiltak, som for eksempel utsmykking.

Kystverket har opplyst at de allerede har mottatt henvendelse fra lokale aktører i Stamsund hvor temaet utsmykking i forbindelse med utbyggingen er tatt opp. Stamsund har en spesiell historie og stedet har alltid hatt et meget aktivt kulturliv innenfor de fleste kunstformer.

Forslaget som fremmes er interessant, men jeg må gjøre oppmerksom på at det i dag ikke bevilges midler til kunstnerisk utsmykking i sammenheng med selve utbyggingen av Stamsund havn. Innenfor ordningen for statlig utsmykning av bygg og anlegg er det imidlertid etablert en ordning som omhandler kunstnerisk utsmykking av offentlige rom, KORO (Kunst i offentlige rom), en ordning som også omfatter offentlige uterom. Vestvågøy kommune bør derfor ta kontakt med dette organet for å få hjelp til en mulig kunstnerisk utvikling av totalprosjektet Stamsund havn.