Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1090 (2008-2009)
Innlevert: 28.04.2009
Sendt: 29.04.2009
Besvart: 08.05.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Finanskrisen setter mange industriarbeidsplasser i fare, og myndighetene må sikre industrien best mulig vilkår til å overleve situasjonen. Haugesunds Avis meldte 02.04.09 at statsråd Brustad kom til Karmøy og Haugesund den 15.04.09 for å møte de som rammes av finanskrisen. "Det er viktig å få innspill til det videre arbeidet med å bekjempe virkningene av krisen vi er inne i", opplyste Brustad videre. Besøket er nå utsatt.
Når kommer Brustad, og hvilke løsninger på langvarige arbeidsplasser har hun med til Haugalandet?

Begrunnelse

Det er i en rekke spørsmål og interpellasjoner over flere år drøftet muligheten for et industrikraftregime i kraftforedlende industri. Den rød-grønne regjering lovte at dette skulle være på plass ganske kort tid etter valget i 2005, hvis de kom i regjering. En løsning på saken har dratt ut, og regjeringen skrinla i realiteten prosessen i et brev til Norsk Industri i fjor høst. I tillegg vil industribedrifter miste muligheten til å eie egne kraftverk, som følge av den nye Hjemfallsloven. På den måten fjerner man koblingen mellom industri og energi, som tidligere har vært sentral for å utvikle kraftforedlende industri i Norge.
Dette rammer flere lokalsamfunn som har hatt kraftforedlende industri som sin bedrift med flest ansatte.
Hydro Karmøy og prosjektet K6 er skrinlagt pga at utbygging ikke er økonomisk forsvarlig ut fra samfunnsøkonomiske forhold når dagens industrikraftregime avsluttes.
Næringslivet trenger stabile rammevilkår og forutsigbarhet i forhold til eksisterende og fremtidig drift. Ved å forlenge hjemfallsretten til 2065 så ville behovet for stabile rammevilkår med tanke på å iverksette planlagt utbygging av K6 på Hydro Karmøy vært imøtekommet.
Det er derfor viktig at statsråden ikke bare kommer på besøk til Haugalandet, men også kan gi klare meldinger til hvilke løsninger statsråden har for å opprette og opprettholde arbeidsplasser både på Haugalandet og i resten av landet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen er svært opptatt av vilkårene for den konkurranseutsatte industrien. På Karmøy og Haugalandet finner vi viktige konkurranseutsatte virksomheter. På grunn av finansuroen er vi inne i en utfordrende periode for mange virksomheter. Regjeringen tar situasjonen på alvor, og vi er innstilt på å gjennomføre de tiltak som er nødvendige. Vi vil gjøre det vi kan for å unngå at arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå i Norge.

Regjeringen har presentert tiltak i flere omganger. Vi har blant annet gitt betydelig økte lån og garantier til norsk eksportnæring gjennom Eksportfinans og GIEK. I tillegg har vi økt rammene til Innovasjon Norge og Enova. Innovasjon Norges muligheter til å gå inn i store bedrifter og store prosjekter er forbedret. De omfattende tiltakene regjeringen har gjennomført overfor finanssektoren, er svært viktige for hele næringslivet.

I en tid med store utfordringer og usikkerhet må vi også tenke langsiktig på tiltak som bidrar til nytenking og omstilling. Vi har mange spennende muligheter, ikke minst i skjæringspunktet mellom industri og energi. I desember 2008 la regjeringen fram Innovasjonsmeldingen, «Et nyskapende og bærekraftig Norge».

Kraftintensiv industri er en viktig del av vår samlede konkurranseutsatte industri. Vi finner viktige kraftintensive bedrifter på Sørvestlandet. I St.prp. nr. 1 (2008-2009) la regjeringen fram tiltak for kraftintensiv industri. Her ble det slått fast at fundamentet i regjeringens tiltak overfor denne industrien på kraftområdet er en god kraftbalanse, muligheter til å inngå langsiktige, kommersielle kontrakter og de gode vilkår industrien har ved nettleie, ved fritak for eller reduksjon av el-avgift og gjennom støtteordninger hos Enova. Det ble videre slått fast at regjeringen stiller seg positiv til at industrien oppretter et innkjøpskonsortium for kraftintensiv industri.

Regjeringens hjemfallsløsning gir også industrielle muligheter. Konsolideringsmodellen for offentlig eierskap til vannkraftressursene åpner for at private aktører kan inneha inntil 1/3 av eierskapet i offentlige kraftselskaper. I tillegg har regjeringen lovfestet adgangen til omgjøring av konsesjonsvilkårene om tidsbegrensning og hjemfall dersom vannfall og kraftverk med hjemfallsvilkår overdras fra privat aktør til offentlig eier. Omgjøringsadgangen medfører at industriens eierskap til slike vannfall og kraftverk kan videreføres som deleierskap på inntil 1/3 etter industrikonsesjonsloven. Lovfesting av en slik omgjøringsadgang var et sterkt ønske fra industrien.

Bortfall av et større antall arbeidsplasser ved en virksomhet eller på et sted skaper særlige utfordringer. Nedstengningen av Søderberg-anlegget ved Hydro Karmøy berører mange arbeidsplasser. Hydros ledelse har særlig vist til den vanskelige markedssituasjonen som bakgrunn for beslutningen. Jeg er glad for at Hydro gjennomfører et eget omstillingsprosjekt for dem som blir berørt. Målet er å hjelpe flest mulig over i nytt arbeid i eller utenfor Hydro. Fra statens side har NAV iverksatt tiltak for å bistå overtallige i forbindelse med nedbemanningen ved Hydro Karmøy. NAV har tett kontakt med Hydro. NAV Marked Nord-Rogaland kom tidlig inn i prosessen ved Hydro Karmøy.

Nærings- og handelsdepartementets landsdekkende bevilgninger til innovasjon og næringsutvikling går i første rekke via Innovasjon Norge. Innovasjon Norge tilbyr tjenester innenfor blant annet finansiering, rådgivning og kompetanse. Disse tjenestene kan være aktuelle ved eventuelle nyskapings- og omstillingsprosjekter på Karmøy. I 2008 ga Innovasjon Norge bidrag til prosjekter i Karmøy kommune blant annet i form av støtte til inkubatoretablering, utviklingstilskudd, fylkesvise BU-midler og støtte fra bioenergiprogrammet. SIVA kan være en aktuell aktør ved eventuell oppføring av industribygg og fysisk infrastruktur. Tiltakspakkene som er lagt fram, innebærer at rammene til Innovasjon Norge for landsdekkende lån, garantier og tilskudd er vesentlig økt. Dette åpner for støtte til flere virksomheter og enkeltpersoner.

Over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett blir det bevilget midler til fylkeskommunen til regional utvikling. Fylkeskommunen forvalter disse midlene på vegne av departementet. Regjeringen har styrket den samlede kommuneøkonomien. Gjennom tiltakspakken som ble lagt fram i januar 2009, fikk fylkeskommunene ekstra midler. Rogaland fylkeskommune og kommunene i fylket fikk gjennom tiltakspakken 536 mill. kroner ekstra.

Regjeringen er også beredt til å vurdere ekstraordinære statlige omstillingsmidler til lokalsamfunn som blir særlig rammet av at bedrifter nedlegges eller må trappe ned sin virksomhet vesentlig. Jeg vil samtidig presisere at slik innsats må være gjenstand for særlige og grundige vurderinger i hvert enkelt tilfelle.

Jeg har hatt møter med representanter fra Karmøy og Rogaland om utfordringer og muligheter i regionen. Jeg har fått nyttige innspill. Det planlagte besøket til Karmøy i april var jeg dessverre nødt til å utsette. Men jeg følger utviklingen i denne regionen nøye og vil fortsatt holde nær kontakt og dialog med lokale bedrifter og myndigheter om utfordringene. Et nytt besøk til Karmøy er berammet til 24. juni i år.