Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1093 (2008-2009)
Innlevert: 29.04.2009
Sendt: 30.04.2009
Besvart: 08.05.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hele 80 prosent av sukkertaren langs kysten av Skagerrak og 40 prosent langs kysten av Vestlandet er borte. Størst er tapet i indre deler av kysten. SFT og DN har i et nylig avsluttet prosjekt konkludert med at det må innføres strengere krav til reduksjoner i utslippene av nitrogen og fosfor fra ulike kilder, både avløp, oppdrettsanlegg, landbruk og industri. De anbefaler også strengere tiltak for å hindre direkte avrenning fra land via elver og bekker til sjøen.
Vil statsråden følge opp disse anbefalingene?

Begrunnelse

Økende sjøtemperatur og for mye næringssalter og partikler er sannsynlige årsaker til at 80 prosent av sukkertaren langs kysten av Skagerrak, og 40 prosent langs Vestlandet, har forsvunnet.
Statens forurensningstilsyn (SFT) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) står bak et omfattende prosjekt for å finne årsakene til at sukkertaren dør. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet (HI) har vært sentrale i arbeidet.
Sluttrapporten fra prosjektet peker mot at menneskeskapte tilførsler av næringssalter og partikler er blant de viktigste årsakene til at sukkertareskogene ikke vokser opp igjen. Dette etter perioder med økt sjøtemperatur, på grunn av klimaendringer, som har ført til at mye av sukkertaren har dødd.
SFT og DN anbefaler strengere krav til reduksjoner i utslippene av nitrogen og fosfor fra ulike kilder, både avløp, oppdrettsanlegg, landbruk og industri.
De anbefaler også strengere tiltak for å hindre direkte avrenning fra land via elver og bekker til sjøen.
SFT og DN anbefaler også at det settes ned en faggruppe med relevante myndigheter for å få en omforent forståelse av hvilke tiltak som er nødvendige. Faggruppen bør legge fram forslag til tiltakspakker for de utsatte områdene i løpet av 2009.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Sluttrapporten fra sukkertareprosjektet som har vært ledet av Direktorat for naturforvaltning (DN) og Statens forurensningstilsyn (SFT), er nå til vurdering i Miljøverndepartementet. Rapporten viser at høy sjøtemperatur gjør at sukkertaren dør, mens en viktig årsak til at sukkertaren ikke kommer tilbake er menneskeskapte tilførsler av næringssalter og partikler. SFT har i tillegg oversendt Miljøverndepartementet (MD) et eget brev med anbefalinger for videre arbeid. Jeg tar signalene fra DN og SFT svært alvorlig og departementet tar nå stilling til de konkrete anbefalingene og hvordan disse skal følges opp videre.

Som det fremgår av SFTs og DNs arbeid vil det være behov for å gjennomføre tiltak i flere forskjellige sektorer for å redusere menneskeskapte tilførsler av næringssalter og partikler fra en rekke kilder som avløp, fiskeoppdrett, landbruk, industri m.v. Dette gjelder også områder der miljømyndighetene ikke har myndighet. Det foreslås derfor at det nedsettes en tverrsektoriell faggruppe bestående av relevante myndigheter på direktoratsnivå som skal legge frem omforente og spesifiserte forslag til tiltak for reduksjoner i menneskeskapte partikkel- og næringssalttilførsler i områder med dårlig økologisk tilstand.

Jeg tar sikte på å følge opp denne anbefalingen og be SFT etablere en faggruppe som kan avlegge rapport i løpet av året. Faggruppen vil rapportere til departementene på en hensiktsmessig måte. Dette vil sikre at tiltakene sees i sammenheng med øvrige tiltak som skal gjennomføres for å få god økologisk tilstand i vannforekomstene. Faggruppens arbeid vil være et viktig steg i å få på plass ytterligere tiltak som kan redusere belastningene fra de menneskeskapte tilførsler av partikler og næringssalter på tvers av sektorene. Dette vil gi myndighetene et viktig grunnlag for å gripe fatt i sukkertareproblematikken på en god og helhetlig måte.