Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1098 (2008-2009)
Innlevert: 29.04.2009
Sendt: 30.04.2009
Besvart: 14.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hvilke konkrete tiltak vil statsråden iverksette for å sikre at utenlandske transportører betaler bompenger på norske bomstasjoner slik at konkurransevridningen opphører og bompengeprosjektene kan bli raskere nedbetalt?

Begrunnelse

Statsråden er nok rimelig godt kjent med FrP sin motstand mot bompenger og bomstasjoner, men når flertallet har gått inn for denne formen for innkreving av ekstra skatt, så er vi opptatt av at likhetsprinsippet skal gjelde.
Undertegnede har mottatt informasjon om at det i tidsrommet 1. januar 2007 og frem til 1. august 2008 ble foretatt 270 000 bompasseringer av utenlandske transportører gjennom norske bomstasjoner uten at avgift ble betalt. Legger en til grunn en bompengepris på kr 75,- så blir dette en mindreinntekt på ca. 20 millioner kroner. Det at utenlandske transportører ikke betaler bompengeavgift, mens norske vareleverandører betaler, fører til en vesentlig konkurransevridning i forhold til transportkostnadene.
De mindreinntektene bompengeselskapene får som følge av at utenlandske transportører sniker seg unna bomavgiften, fører til at det tar lengre tid før bompengeprosjektene blir nedbetalt, og det er de lovlydige som straffes. Siden 75 prosent av all landbasert trafikk ut og inn av Norge går gjennom Østfold, representerer dette en vesentlig merutgift for Østfolds bilister. I svar på spørsmål 975, då fra representanten Per Sandberg, trekker statsråden frem en turistløsning hvor utenlandske trafikanter kan registrere seg på Statens vegvesens hjemmesider. Det fremkommer ikke av dette svaret om en slik løsning blir obligatorisk også for utenlandske transportører. Undertegnede er kjent med at det har kommet innspill fra bransjen om at utenlandske transportører skal pålegges å bruke autopass-brikke og at det skal kreves depositum ved passering inn i Norge. Så langt vet vi lite om hvordan statsråden vil komme denne ukulturen til livs.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I utgangspunktet skal alle som passerer bompengestasjoner betale.

Statens vegvesen har inngått en rammeavtale med selskapet Europe Parking Collection (EPC) om innkreving av passeringsavgifter og tilleggsavgifter av utenlandske trafikanter. Denne avtalen kan bompengeselskapene knytte seg på.

Det er mulig å kreve inn bompengeavgifter og tilleggsavgifter fra de fleste europeiske land. I enkelte land er imidlertid kostnaden ved å få opplyst kjøretøyets eier så høy at innkreving ikke er lønnsomt. I enkelte land er det ikke inngått avtale om å få oppgitt kjøretøyets eier slik at innkreving av bompengeavgifter og tilleggsavgifter ikke er mulig.

Det er under arbeid å få til en samordning av kravene fra de ulike bompengeselskapenes side. Det vil medføre at om en utenlandsk trafikant passerer i flere ulike bompengeprosjekter innenfor en begrenset tidsperiode, så vil han/hun motta en faktura samlet på alle passeringsavgiftene og eventuelle tilleggsavgifter. På denne måten vil utgifter til innkreving av passeringsavgifter og tilleggsavgifter bli redusert.

Når det gjelder utenlandske trafikanter streber Statens vegvesen hele tiden etter å finne den løsningen som er mest hensiktsmessig, økonomisk lønnsom og som gir nevnte trafikanter et insentiv til å betale. I løpet av våren 2009 vil det for eksempel bli lansert en såkalt turistløsning, hvor utenlandske trafikanter kan registrere seg på Statens vegvesen sine nettsider for betaling av bompengeavgift.

Jeg viser for øvrig til mitt svar av 15. april 2009 på spørsmål nr. 975 fra stortingsrepresentant Per Sandberg, jf vedlegg.

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=43130