Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1099 (2008-2009)
Innlevert: 29.04.2009
Sendt: 30.04.2009
Besvart: 06.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Når kan Stortinget forvente å få en avklaring med forslag til tiltak for å sikre norske skoleelever sitteplass på skolebussen?

Begrunnelse

Ved behandlingen av Dokument 8:28 (2007-2008) den 13.mars 2008, ble det fattet et anmodningsvedtak om at Regjeringen skulle vurdere muligheten for å innføre påbud om sitteplass for skolebarn i skoleskyss med buss. Arbeidet skulle starte opp etter at rapporten "Sikkerhet knyttet til transport av skolebarn i buss" var lagt frem for departementet. Etter det undertegnede erfarer, mottok Samferdselsdepartementet rapporten fra SINTEF i mai 2008.
Siden Regjeringen Stoltenberg II overtok i 2005, har 140 skoler blitt lagt ned i Norge og enda flere elever er gjort avhengig av skoleskyss. Fra hele landet meldes det om elever som må stå i overfylte skolebusser. "Elevene uttrykker redsel fordi det ikke er noe å holde seg i" (Nye Troms 13.januar). I Sarpsborg har bussen som brukes til å frakte elever fra Varteig kjørt av veien to ganger og FAU og Østfold Transportarbeiderforening vil ha fjernet ståplassene på skolebussene (Sarpsborg Arbeiderblad 21.mars). På Sørlandet etterlyser foreldreutvalget i Vennesla et ståplassforbud og de karakteriserer elevene som står i bussen som "levende prosjektiler" (Fædrelandsvennen 25.april)
Vi står snart foran starten på et nytt skoleår. Fylkeskommuner skal innhente anbud på skoleskyss. Tar en utgangspunkt i hvilke fylkeskommuner som har krav om sitteplass for skolebarn og sammenligner med rammetilskuddet staten yter pr. innbygger, så kan det se ut som det er en viss sammenheng mellom hvilke fylker som ser seg økonomisk i stand til å håndtere et slikt krav.
Undertegnede har tidligere sagt at det er lite som tyder på vond vilje fra fylkespolitikere når det gjelder å prioritere sikkerheten for skolebarn, men det kan skorte på økonomien for å få det til. Dette var også bakgrunnen for FrP sine representantforslag om at Staten må dekke merutgiftene til å sikre sitteplass til alle skoleelever på skolebussen.
At SINTEF rapporten konkluderer med at det kunne vært 1589 færre skader som betinger skolefravær hvis alle fikk sitteplass, burde ut fra vår vedtatte null-visjon, tilsi at tiltakene ble satt inn. At vi så langt har vært heldige og i stor grad unngått dødsfall og alvorlige skader burde tale for at vi nå kan være "føre var". Undertegnede håper vi ikke må vente til det skjer en alvorlig ulykke med mange involverte før det blir tatt politisk affære. I en slik sak er det vel ingen som ønsker å komme i ettertid og si "hva var det vi sa"!

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Trafikksikkerhet knyttet til transport av skoleelever i buss har flere ganger vært til behandling i Stortinget, og Regjeringen har bl.a. blitt anmodet om å vurdere om det er mulig å innføre påbud om sitteplass for barn under skoleskyss i buss.

SINTEF la fram rapporten «Sikkerhet knyttet til transport av skolebarn med buss» i slutten av mai 2008. Rapporten viser at skoleelever i liten grad skades som passasjerer i buss, og at skadene som oppstår, er lite alvorlige. SINTEF viser til at ut fra ulykker registrerte til politiet i perioden 2002–2006 kan det anslås at to barn i grunnskolealder har blitt alvorlig skadet under transport med skolebuss i løpet av denne perioden. Ulykkestallene viser at de alvorlige skadene for denne trafikantgruppen skjer i situasjoner der skoleelevene enten er på veg inn eller ut av bussen, eller dersom de går eller sykler til og fra skolen. Kartlegging av tilbudet til fylkeskommunene viser at flere av fylkeskommunene arbeider aktivt med trafikksikkerhet og skoleskyss bl.a. ved å stille krav om sitteplass til skoleelevene, krav om maksimalalder og gjennomsnittsalder ved bussparken eller gjennom eget skyssreglement for sjåfører og elever.

Som jeg har vist til i tidligere svar på tilsvarende spørsmål, senest 30. april i år, viser rapporten fra SINTEF at det er et omfattende og komplisert arbeid som må foretas dersom det skal innføres særlige tiltak for denne trafikantgruppen, både med hensyn til økonomi og praktiske og juridiske løsninger. Samferdselsdepartementet er for tiden i dialog med Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet for å få fram forslag til hensiktsmessige løsninger. Jeg vil komme tilbake til Stortinget når det er tatt endelig stilling til om det skal innføres tiltak for denne trafikantgruppen, utover de allmenne krav til sikring som følger av nasjonalt regelverk.

Jeg gjør samtidig oppmerksom på EU-direktiv, 2007/46/EF. Direktivet har regler som avviker fra vårt nasjonale krav om montering av bilbelte i buss klasse II. Jeg vurderer derfor behovet for å ta initiativ overfor Kommisjonen for å kunne beholde gjeldende nasjonalt regelverk om monteringsplikt i denne bussklassen.

Jeg vil samtidig understreke at det er fylkeskommunene som har hovedansvar for å oppfylle skoleelevenes rettigheter til et forsvarlig skysstilbud. Den enkelte fylkeskommune har stor frihet til å utforme skysstilbudet, og kan gjennom avtalar med transportører opprette egne transporttilbud for skoleelever, og stille særskilte krav til sikring, noe flere fylkeskommuner allerede gjør i dag.