Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1104 (2008-2009)
Innlevert: 29.04.2009
Sendt: 30.04.2009
Besvart: 11.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Stiftelsen Amathea driver veiledning til kvinner som er uplanlagt gravide, og fikk i fjor redusert sitt budsjett med 2,5 mill. kroner. Nå stenger Amathea 5 regionkontorer, som følge av dette. Dette er alvorlig når vi ser at det er økning i aborttallene de siste årene.
Vil statsråden sikre at Amathea får nødvendige midler i revidert nasjonalbudsjett for å unngå nedleggelse av 5 regionkontorer?

Begrunnelse

Amathea er den eneste landsdekkende rådgivningstjenesten for uplanlagte gravide. Det har vært stilt krav til Amathea om å effektivisere, og det er også gjort. Det er uakseptabelt å effektivisere det viktige valget som uplanlagte gravide trenger tid på å ta. Abortloven slår tydelig fast at vanskeligstilte gravide skal få tilbud om informasjon og veiledning om den hjelpen samfunnet kan stille opp med. Hver enkelt kvinne har krav på å få veiledning for selv å kunne ta det riktige valget. Her dekker Amathea viktige behov.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det er riktig at Stortinget i budsjettet for 2009 reduserte bevilgningen til Stiftelsen Amathea med 2,5 mill. kroner sammenlignet med budsjettet for 2008. Det var behovet for å effektivisere driften som var bakgrunnen for at Helse- og omsorgsdepartementet i budsjettforslaget for 2009 foreslo å redusere bevilgningen. En evaluering som ble gjennomført av Sintef Helse i 2006, konkluderte med at driften av Amathea er svært kostbar sett ut fra antall konsultasjoner og tallet på kvinner i målgruppen som tilbudet faktisk når frem til. Jeg kommer derfor ikke til å foreslå ytterligere bevilgning til Amathea ved framlegging av revidert nasjonalbudsjett for 2009.

Amathea er fra og med budsjettåret 2009 bedt om å tilpasse driften til en ny økonomisk situasjon med redusert tilskudd fra staten. I denne sammenhengen har departementet oppfordret Amathea til å vurdere hvordan et landsdekkende rådgivningstilbud kan fortsette gjennom at stiftelsen satser på alternative løsninger.

Jeg kan samtidig informere om at Amathea i 2008 fikk et ekstra tilskudd på 2,3 mill. kroner for å kompensere for bortfall av momskompensasjon og for ekstra utgifter knyttet til oppgradering av IKT-systemer. Det ble i tilsagnsbrevet understreket at dette var et ekstraordinært tilskudd for budsjettåret 2008.

Det er riktig at abortloven gir kvinner som har behov for det rett til informasjon og veiledning om den bistand som samfunnet kan tilby. Jeg vil samtidig understreke at den ordinære helsetjenesten har ansvaret for å ivareta denne oppgaven. Det gjelder både spesialisthelsetjenesten, fastlegen og tilbudet i regi av helsestasjons- og skolehelse-tjenesten. Samtidig utgjør Amathea et supplement til det offentlige tilbudet. Sintefs evaluering viser at stiftelsen gir et kvalitativt godt tilbud om rådgivning til kvinner som vurderer abort.

Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort 2004-2008 inneholder også en rekke tiltak for å styrke informasjons- og veiledningstilbudet til kvinner som vurderer abort, for eksempel brosjyrer med informasjon om abort og abortloven. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en ny handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort. I denne sammenhengen vil det bli vurdert hvordan arbeidet med informasjon og veiledning til kvinner og par som vurderer abort, kan videreføres og styrkes. Direktoratet er også bedt om å vurdere hvordan arbeidet til Stiftelsen Amathea kan supplere informasjons- og veiledningsarbeidet i regi av den offentlige helsetjenesten.