Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1106 (2008-2009)
Innlevert: 30.04.2009
Sendt: 30.04.2009
Besvart: 07.05.2009 av justisminister Knut Storberget

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Kan statsråden forklare hvorfor antall uttransporterte asylsøkere med endelig avslag var lavere i 2008 enn i 2007, på tross av at antall asylsøkere i 2008 var betydelig større enn i 2007?

Begrunnelse

Ifølge tall fra Politiets Utlendingsenhet ble 437 asylsøkere med endelig avslag uttransportert i fjor. I 2007 var tallet 552. Antall asylvedtak økte kraftig i 2008 sammenlignet med 2007, men færre personer fikk opphold i 2008 enn i 2007. I 2008 fattet UDI vedtak i 9 700 asylsaker. Det var 50 prosent flere enn i 2007.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er flere årsaker til at antallet uttransporteringer varierer fra år til år. Politidirektoratet opplyser at PU i 2008 uttransporterte totalt 2891 personer mot 2628 personer i 2007. Dette innebærer en økning på om lag 10 prosent. Det var noen færre med endelig avslag på søknad om asyl som ble tvangsmessig uttransportert i 2008 enn i 2007, en differanse på ca. 120 personer. Antall personer som reiste frivillig med International Organization for Migration (IOM), økte med ca. 100 personer. I tillegg økte de tvangsmessige returer etter Dublin 2-forordningen (retur til første søkerland) med 43 %, som tilsvarer ca. 250 personer.

Erfaringsmessig påklages ca. 93 prosent av Utlendingsdirektoratets (UDI) avslag på asylsøknader til Utlendingsnemnda (UNE). UDI oppgir sin saksbehandlingstid i asylsaker til å være fra 48 timer til flere måneder. UNE oppgir at de hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid i klagesaker på 11 måneder i 2008. Den store økningen i antall asylsøknader fra høsten 2007 vil dermed ikke avspeiles i stor grad med hensyn til antall uttransporteringer før i 2009.

Gjennomføring av returer er spesielt utfordrende opp imot enkelte land. Det kan være vanskelig eller umulig å gjennomføre returer på grunn av krig og usikkerhet i hjemlandet. Returarbeidet vanskeliggjøres også av at noen land krever frivillighet for å utstede reisedokumenter og akseptere retur av personer. Den store økningen i nye asylsøkere og personer med endelige avslag på asylsøknaden i 2008 besto i stor grad av søkere fra slike land.

Samtidig som PU økte antallet uttransporteringer med ca. 10 prosent, økte antallet asylsøknader som ble registrert i PU med 123 prosent, fra 6420 i 2007 til 14302 i 2008. PU prioriterte registreringsarbeidet høyt i 2008.

Avklaring av utlendingens identitet er sentral for å kunne uttransportere vedkommende til riktig land ved et eventuelt avslag på opphold i Norge. Under 4 % av de ankomne asylsøkerne ankom med pass i 2008, dette er en nedgang fra 2007 da andel ankomne søkere med pass utgjorde noe over 6 %. Informasjonen PU innhenter i forbindelse med registrering er ofte viktig med hensyn til identitetsavklaring. Det er derfor svært viktig at registreringsarbeidet utføres slik at man sikrer mest mulig informasjon. Det tas fingeravtrykk og man gjør søk i AFIS/Eurodac-databasen, det stilles spørsmål om identitet i registreringsintervjuet og man tar språktest av en del av søkerne. Det foretas visitering av søkere og bagasje for å sikre identitetsdokumenter eller andre papirer eller annet som kan indikerer opphavsland og identitet. Det informeres i tillegg om plikten til å ettersende alle typer papirer som kan avklare identitet og man kontakter andre land hvor personen har søkt om asyl og ber om eventuell informasjon disse myndighetene kan inneha om søker.