Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1110 (2008-2009)
Innlevert: 30.04.2009
Sendt: 04.05.2009
Besvart: 07.05.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Rudolf Steinerhøyskolen er den eneste av landets lærerutdanningsinstitusjoner som ikke har fått midler til å opprette studieplasser og studietilbud i forbindelse med at det er bevilget penger til etter- og videreutdanning for lærere. Den eneste tilbyderen av grunnutdanning, mastergrad og etter- og videreutdanning i steinerpedagogikk, er dermed - som eneste lærerutdanningsinstitusjon - utelatt fra satsing på kompetanseheving for lærere.
Hva er begrunnelsen for det?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål fra representanten Ine Eriksen Søreide om begrunnelsen for at Rudolf Steinerhøyskolen ikke har fått midler til å opprette studieplasser og studietilbud i forbindelse med at det er bevilget penger til etter- og videreutdanning for lærere.

Jeg vil understreke at skoleeier har ansvaret for kompetanseutvikling for sine ansatte. Dette gjelder på lik linje for offentlige og private skoler. Når staten ønsker å bidra til kompetanseutvikling for lærere, er det for å dekke særskilte nasjonale behov. Slike behov kan være begrunnet i regelendringer, som endring i kompetanseforskriften, eller for å styrke kompetansen i fag der det nasjonalt er svært lav grad av lærere med kompetanse.

Regjeringen ser fortsatt behov for etter- og videreutdanning for lærere etter at den fireårige strategien Kompetanse for utvikling utløp i 2008. Det er bevilget penger til både etterutdanningstiltak og til oppstart av et varig system for videreutdanning.

170 mill. kroner er avsatt til etterutdanning for lærere i leseopplæring, regneopplæring,

rådgiving, elevvurdering og IKT-kompetanse i bruk av digitale læremidler. Det er bevilget 72 mill. kroner til etterutdanning for aktører i fag- og yrkesopplæringen. Private og offentlige skoleeiere er likestilt for søknad til sine lærere, og det er ikke lagt føringer for hvem som kan tilby slik etterutdanning. Rudolf Steinerhøyskolen kan på linje med andre høyskoler tilby etterutdanningen innenfor de prioriterte områdene til de skoleeierne som ønsker det.

KS, arbeidstakerorganisasjonene og UHR presenterte i samarbeid med nasjonale utdanningsmyndigheter i høst Kompetanse for kvalitet – strategi for videreutdanning av lærere. Dette er planlagt som et varig system for videreutdanning for lærere. Regjeringen vil bruke 117 mill. kroner på tiltaket i 2009 og øke dette beløpet når systemet er i full drift. Videreutdanningen på inntil 60 studiepoeng er målrettet mot fagområder og emner det på landsbasis særlig er behov for å styrke. Private og offentlige skoleeiere er likestilt for å søke på videreutdanningstilbudene.

Prioriteringene i strategien er foretatt i samarbeid og forståelse med partene bak strategien. De har ikke vurdert at det nasjonalt er særskilte behov for videreutdanning i noen generelle pedagogiske emner, heller ikke steinerpedagogikk. Derfor har dette området ikke blitt prioritert.

Når det gjelder tilbud til UH-sektoren om å utvikle studietilbud og få studieplasser til tilbudet, har dette skjedd gjennom en søknadsprosess fra institusjoner som er med i Nasjonalt råd for lærerutdanningen (NRLU). Private og offentlige institusjoner som ikke er med i NRLU, deltok ikke i prosessen. Dette gjelder også Rudolf Steinerhøyskolen.

På bakgrunn av søknadene fra institusjonene, institusjonenes faglige kompetanse og erfaringer på de enkelte fagområdene er det valgt ut noen institusjoner innenfor hvert av fagene og emnene i strategien. Kvaliteten på tilbudene er spesielt vektlagt sammen med en rimelig grad av regional fordeling av tilbudene. Flere av institusjonene nådde ikke opp med sine tilbud og er derfor ikke med i den statlige videreutdanningen i denne søknadsrunden. Rudolf Steinerhøyskolen er altså ikke eneste institusjon som ikke har tilbud.