Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1111 (2008-2009)
Innlevert: 30.04.2009
Sendt: 04.05.2009
Besvart: 08.05.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Som kjent vedtok Stortinget i 2007, mot FrP sine stemmer, å øke aksjeandelen i oljefondet fra 40 % til 60 %. Dette medførte at oljefondet økte aksjeandelen til 53 % før kursene stupte. Finansministeren har flere ganger gitt uttrykk for at denne økningen av aksjer har gitt oljefondet mulighet til å kjøpe "billige aksjer".
Kan finansministeren opplyse hvilken tidsperiode oljefondet har kjøpt "billige aksjer" etter denne endringen som man ikke ville kunne kjøpt aksjer dersom aksjeandelen hadde blitt holdt fast på 40 %?

Begrunnelse

Ved å øke aksjeandelen til 60 % kunne oljefondet øke aksjeandelen til 53 % mens kursene var på historisk høye nivåer både høsten 2007 og våren 2008. Dersom aksjeandelen hadde blitt holdt på 40 % ville det ikke vært mulig å kjøpe aksjer på topp og alle pengene som oljefondet fikk tilført når kursene var historisk høye ville da blitt plassert i obligasjoner. På bakgrunn av dette er det ønskelig å få en oversikt over når oljefondet har brukt tilførte midler til å kjøpe aksjer og hvilken tidsperiode oljefondet ville kjøpt aksjer/obligasjoner dersom aksjeandelen hadde blitt holdt på 40 %.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Som ledd i innfasingen av høyere aksjeandel, har all ny tilførsel til fondet blitt investert i aksjemarkedene siden sommeren 2007. Dette utgjør betydelige investeringer i aksjer. Fra tredje kvartal 2007 fram til utgangen av 2008 var samlet tilførsel rundt 537 milliarder kroner. Tabell 1 viser tilførselen gjennom denne perioden kvartal for kvartal. Det fremgår av tabellen at aksjekjøpene var nokså jevnt fordelt over perioden, med unntak av en topp i 3. kvartal 2008.

Kvartal 3. kv. 2007 4. kv. 2007 1. kv. 2008 2. kv. 2008 3. kv. 2008 4. kv. 2008

Aksjekjøp 76 77 88 91 128 77

Tabell 1: Kjøp av aksjer i perioden 3. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008. Milliarder kroner.Ved utgangen av 2008 var aksjeandelen kommet opp i om lag 50 pst. Fortsatt investeres ny tilførsel i aksjer, med det mål å nå 60 pst. aksjeandel i år.

Det var i fjor betydelige kursfall i de internasjonale aksjemarkeder. Kursfallene var spesielt sterke i fjerde kvartal. Aksjekjøpene gjennom 2008 ble dermed gjort til fallende kurser. Dette førte blant annet til en sterk økning i fondets eierandeler i de selskapene fondet investerer i. 2008 var også et år med historisk godt bytteforhold mellom olje og aksjer.

Dersom en ikke hadde besluttet å øke aksjeandelen fra 40 til 60 pst. sommeren 2007 ville en mindre del av ny tilførsel blitt investert i aksjemarkedene. Det ville imidlertid fortsatt vært behov for å bruke en forholdsmessig stor andel (mer enn 40 pst.) av ny tilførsel til aksjeinvesteringer, siden aksjemarkedene hadde en mye svakere utvikling enn obligasjonsmarkedene i 2008. Det er imidlertid vanskelig å tallfeste dette nøyaktig, ettersom en slik analyse bl.a. måtte ha tatt hensyn til at kursendringer ville utløst rebalanseringer i porteføljen.

Beslutningen om å øke aksjeandelen til 60 pst. ble tatt ut fra en samlet vurdering av langsiktig avkastning og risiko. For å redusere risikoen knyttet til gjennomføringstidspunktet, er aksjeandelen trappet opp gradvis. Dette utelukker ikke at en annen opptrappingsplan i ettertid kan fremstå som mer optimal. Det er imidlertid svært krevende å ”time” markedet, og dette er heller ikke et mål for en langsiktig investor som Statens pensjonsfond – Utland.

Basert på historiske erfaringer regner de fleste med at aksjekursene vil komme til å stige igjen. På kortere sikt ligger det imidlertid an til at aksjekjøpene vil gjøres til reduserte kurser, hvilket i ettertid kan komme til å fremstå som god ”timing”.