Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1116 (2008-2009)
Innlevert: 04.05.2009
Sendt: 04.05.2009
Besvart: 13.05.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Vil statsråden sørge for flere økonomiske rådgivere ved sosialkontorene/NAV slik at det er mulig å forebygge gjeldsproblemer for de som havner i økonomiske vanskeligheter?

Begrunnelse

Et bredt flertall i familie- og kulturkomiteen ba i dok. 8:95 (2005-2006) "Tiltak for å bekjempe fattigdom og forebygge gjeldsproblemer" om å utvide kommunenes generelle plikt til veiledning og bistand, og bidra til å gjøre ordningen bedre kjent.
En rekke mennesker setter seg i gjeld fordi de har for dårlig kunnskap om håndtering av egen økonomi. Det er derfor viktig at det er mulig å få økonomisk rådgivning før vanskelighetene blir uoverkommelige.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: I henhold til sosialtjenesteloven § 4-1 har alle rett på opplysning, råd og veiledning fra sosialtjenesten som kan løse eller forebygge sosiale problemer. Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer. Kommunene står fritt til å bestemme hvordan de vil organisere tjenesten, herunder avgjøre hvor mange ansatte som skal arbeide med slike problemstillinger.

Jeg mener det er viktig å sikre en god tjeneste på området økonomisk rådgivning. Siden 2004 har en nasjonal arbeidsgruppe, nå i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet, gradvis trappet opp arbeidet med å legge til rette for utviklingen av økonomisk rådgivning i kommunene. Et av formålene med arbeidet er å sikre best mulig kvalitet på den økonomiske rådgivningen ved å øke kompetansen i sosialtjenesten/NAV og hos andre aktører i kommunen.

For å heve kompetansen er det blant annet utviklet et landsdekkende tredelt kompetanseløp for økonomi og gjeld rettet mot kommunene eller NAV-kontor. En egen foreleserpool med svært kompetente fagfolk er opprettet for å sikre jevnlig gjennomføring av grunnkurs, videregående kurs og oppfølgingskurs for økonomi- og gjeld i alle landets kommuner. Formålet er å heve det faglige nivået på fagområdet. Fylkesmannen har fått en sentral rolle i kompetanseutviklingen om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Det er utarbeidet landsdekkende veiledningsrutiner for frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi, samt veileder om økonomi og gjeld.

I tillegg er det etablert en nasjonal arbeidsgruppe med oppgave å følge med i samfunnsutviklingen og stimulere (bl.a. gjennom statlig tilskudd)kommuner og NAV-kontor til innsats på området økonomi og gjeld. Det er blant annet gitt tilskudd til flere interkommunale prosjekter i små kommuner med formål å heve kompetansen, samt skape oppmerksomhet omkring økonomi og gjeldsproblematikk.

Arbeidet med å sikre kvalitet på tjenesten er videreført i 2009.