Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1117 (2008-2009)
Innlevert: 04.05.2009
Sendt: 04.05.2009
Besvart: 11.05.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): I løpet av de to siste årene har Fylkesmannen i Troms gjennomført tilsyn med 20 kommuner i fylket for å undersøke hvorvidt elevene får den spesialundervisningen de har krav på. Det viste seg at 18 av de 20 kommunene brøt opplæringslovens bestemmelser om spesialundervisning. Dette er et nasjonalt problem, og i følge Utdanningsdirektoratets tall bryter 9 av 10 kommuner opplæringslovens bestemmelser om dette.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at elevene får den spesialundervisningen de har krav på?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Det er svært viktig at elevenes rett til spesialundervisning ivaretas. Kunnskapsdepartementet besluttet derfor at spesialundervisning skulle være tema for nasjonalt tilsyn i 2007 og 2008.

Jeg vil understreke at resultatene fra de nasjonale tilsynene vedrørende spesialundervisning i kommunene på ingen måte er tilfredsstillende. At elever som har behov for det ikke får oppfylt grunnleggende rettigheter i lovverket, og at det mangler systemer for slik oppfølging ser jeg på som meget alvorlig.

Det er kommunene som er ansvarlig for at bestemmelsene om spesialundervisning i opplæringsloven blir fulgt og at elevenes rettigheter blir ivaretatt. Staten (i praksis delegert til fylkesmennene) har imidlertid ansvar for å føre tilsyn med at loven blir fulgt opp. En sentral del i oppfølgingen av tilsynet er at avvik som er påvist gjennom tilsyn blir lukket.

De utfordringene det pekes på i spørsmålet er en del av den generelle utfordringen knyttet til oppfølgingen av opplæringsloven ute i kommunesektoren som er avdekket gjennom de senere års nasjonale tilsyn og av Riksrevisjonen. Det er bl.a. disse utfordringene St. meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen tar på alvor og foreslår tiltak i forhold til. Meldingen fikk bred oppslutning i Stortinget. Departementet og Utdanningsdirektoratet er i gang med et omfattende arbeid for å sette tiltakene i verk.

I denne sammenheng vil jeg særlig vise til styrkingen av tilsynet med sektoren og at det er en god balanse mellom tilsyn og veiledning om regelverket. Gjennom de to siste årene er det allerede skjedd en ressursopptrapping på tilsynssiden. Fra 2006 har tilsynet også blitt drevet på en klart mer systematisk måte en tidligere, noe som også har bidratt ytterligere til å avdekke tilsynsbehovet. Utviklingen av tilsynet og tilsynsmetodikken vil fortsette samtidig som det satses mer på systematisk og god veiledning om regelverket. Utdanningsdirektoratet er i denne sammenheng gitt en nøkkelrolle på nasjonalt nivå med styringen og videreutviklingen av dette feltet.

Kvalitetsmeldingen inneholder flere andre tiltak som er relevante i denne forbindelse. Oppretting av en skolelederutdanning, der det blir stilt krav til innholdet i utdanningen ved bl.a. opplæring i lovverket, vil gjøre rektorer bedre i stand til å vurdere omfanget og behovet for spesialundervisning på den enkelte skole. Andre sentrale tiltak som jeg vil trekke fram er utvikling av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, herunder nye kartleggingsprøver og satsing på tidlig innsats innen lesing og regning både ved lovendring og statlig ressursoverføring. Både kartleggingsprøvene og satsingen på tidlig innsats er ment å virke forebyggende, noe som jeg mener kan være med på å redusere behovet for spesialundervisning på et senere tidspunkt, samtidig som kartleggingsprøvene også vil kunne synliggjøre et behov for spesialundervisning.

Jeg har dessuten gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å revidere departementets veiledning om regelverket om spesialundervisning og sørge for at den blir gjort tilgjengelig på en god måte.

Det er også nedsatt et utvalg som har som mandat å se på hva som kan gjøres for å få til bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov (Midtlyngutvalget). Utvalget skal gjøre en grundig vurdering av hvordan den ordinære opplæringen legger til rette for læring og utvikling for den enkelte elev og det skal gå grundig inn på spesialundervisningens plass i norsk skole. I denne sammenheng vil også regelverket bli vurdert. Utvalget vil avgi sin innstilling til sommeren.

Jeg ser fram til å motta utredningen fra Midtlyngutvalget og på bakgrunn av denne vurdere om det er behov for ytterligere tiltak for å sikre at elevene får den spesialundervisningen de har krav på.