Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1120 (2008-2009)
Innlevert: 05.05.2009
Sendt: 05.05.2009
Besvart: 13.05.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Vil arbeids- og inkluderingsministeren ta initiativ til at det blir innført opptjeningsrett til foreldrepenger for rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad fra 1.10.2009?

Begrunnelse

I forbindelse med tiltakspakken for NAV (St.prp. nr. 51 (2008-09)) ble iverksettelsen av arbeidsavklaringspenger utsatt fra 1.10.2009 til 1.3.2010. En viktig forbedring som skjedde i lovverket i forbindelse med arbeidsavklaringspenger, var at dette - i motsetning til hva som tidligere har vært tilfelle for de ordninger dette erstatter - gir opptjeningsrett for foreldrepenger. En utsettelse av innføring av arbeidsavklaringspenger gir, etter hva vi er blitt informert om, også en utsettelse av denne forbedringen. Ut fra det politiske løftet som ble gitt fra regjeringen i forbindelse med utsettelse av denne reformen om at ingen skulle tape penger på dette, er dette uheldig.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Stortinget vedtok i desember 2008 forslagene i Ot.prp. nr. 4 (2008-2009)Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner). Det innebærer bl.a. at arbeidsavklaringspengene som skal erstatte dagens rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad, vil gi opptjeningsrett til foreldrepenger.

Det nye regelverket om arbeidsavklaringspenger er en viktig del av NAV-reformen og er ønsket av både brukerne og saksbehandlerne. Situasjonen i Arbeids- og velferdsetaten har imidlertid endret seg i løpet av relativt kort tid. Det har vært en betydelig økning i restansene på de fleste saksområder og en raskere økning av arbeidsledigheten enn forventet. Det er et stort behov for å gi informasjon til brukerne og opplæring av etatens saksbehandlere før det nye regelverket kan tre i kraft. Det er en viktig forutsetning for å lykkes at de ressursene som blir frigjort ved at ytelsesforvaltningen blir enklere, faktisk kan brukes til tettere og bedre oppfølging av brukerne. Beslutningen om ytterligere utsettelse ble tatt etter en totalvurdering av situasjonen i etaten og i nært samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten.

Jeg er klar over at dette innebærer at også opptjeningsretten til foreldrepenger blir utsatt. Kostnaden ved å innføre opptjeningsrett til foreldrepenger er imidlertid beregnet til om lag 50 mill. kroner i året. Økningen av utgiftene skal iht. Ot.prp. nr. 4 (2008-2009) finansieres av midler som blir frigjort ved at dagens behovsprøvde barnetillegg til mottakere av tidsbegrenset uførestønad erstattes med et standardisert barnetillegg til alle mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det er derfor av hensyn til både den administrative belastningen i Arbeids- og velferdsetaten og budsjettmessige konsekvenser ikke planlagt å innføre opptjeningsrett til foreldrepenger for rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad før de øvrige endringene trer i kraft.