Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1121 (2008-2009)
Innlevert: 05.05.2009
Sendt: 05.05.2009
Besvart: 14.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Kan tiltaksmidler til samferdselsformål, under forutsetning av at prosjektene er definert og igangsatt i 2009, også kunne benyttes i 2010?

Begrunnelse

I forbindelse med regjeringens tiltakspakke er det bevilget 14 millioner kroner til bygging av en gang og sykkelsti mellom Ruste og Peer Gynt senter i Nord-Fron kommune. I henhold til Statens veivesens forslag til trasé vil ca 10 mål dyrket mark legges under asfalt. Ytterligere areal vil senere gå med i forbindelse med utbyggingen av E6 gjennom området.
Lokalt har man ønsket en annen trasé som ikke berører dyrket mark, og som i tillegg forventes å være vesentlig billigere. Det foreliggende forslag fra Statens veivesen forutsetter også betydelige utlegg for kommunen.
Imidlertid vil det ta noe tid å utrede det nye trasé-alternativet. Valg av dette vil derfor antagelig bety at anlegget ikke kan ferdigstilles i år. Statens veivesen har derfor insistert på at prosjektet må gjennomføres slik det nå foreligger dersom tiltaksmidlene skal kunne brukes.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringens tiltakspakke for 2009 på 2,3 mrd. kr til opprustning og utbygging av vegnettet, herav 500 mill. kr til gang- og sykkelveger, er bevilget til prosjekter og tiltak med sikte på at tildelte midler skal benyttes i 2009. For prosjekter som likevel ikke er byggeklare og ikke kan startes i løpet 2009, har jeg bedt om at Statens vegvesen informerer Samferdselsdepartementet om dette samt komme med forslag til alternativ bruk av midlene fortrinnsvis i samme fylke.

Av begrunnelsen til spørsmålet framgår at spørsmålet angår et gang- og sykkelvegprosjekt ved rv 256 i Nord-Fron kommune i Oppland fylke der det er bevilget 14 mill. kr av regjeringens tiltakspakke for 2009.

Reguleringsplanen der den aktuelle gang- og sykkelvegen er regulert inn, er utarbeidet av Nord-Fron kommune og enstemmig vedtatt av kommunestyret 20. april 2006. Statens vegvesen har foreslått enkelte mindre endringer av reguleringsplanen. Dette berører ikke gang- og sykkelvegen eller plasseringen av den, men utbedring av en brukonstruksjon, ny adkomst til Vinstra mølle AS og et midlertidig anleggsbelte langs gang- og sykkelvegen.

Jeg er kjent med at Nord-Fron kommunestyre den 5. mai 2009 i et enstemmig vedtak har støttet Statens vegvesens forslag til mindre reguleringsendringer som nevnt ovenfor. Jeg går derfor ut fra at det ligger til rette for gjennomføring av dette gang- og sykkelvegprosjektet i 2009 som forutsatt.