Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1122 (2008-2009)
Innlevert: 05.05.2009
Sendt: 05.05.2009
Besvart: 12.05.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Elever som får spesialundervisning, og som ikke får karakterer i fagene på vanlig måte, får bare en påskrift i karakterboken om at de har "fulgt undervisningen". Skal de få en vurdering av sitt nivå, sin utvikling og innsats i fagene, må de gjennomføre de samme prøvene og eksamenene som elever som mottar ordinær undervisning, og vurderes etter de samme kriteriene.
Hvorfor er det ikke mulig for elever som får spesialundervisning å få en vurdering av sitt faglige nivå ut fra den tilpassede undervisningen de får?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Elever som får spesialundervisning har rett på vurdering av sitt faglige nivå, ut fra den tilpassede undervisningen de får. Alle elever har rett til vurdering, jf. forskrift til opplæringsloven §§ 3-1 og 4-1. Elever med spesialundervisning har følgelig rett på vurdering. Elevene skal ha underveis- og sluttvurdering. Underveisvurderingen skal gis løpende i opplæringen som en veiledning til eleven. Underveisvurderingen skal fremme læring, utvikle kompetansen til eleven og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Underveisvurderingen kan gis både med og uten karakter. Sluttvurderingen skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutning av opplæringen.

Når elever fra 8. årstrinn skal ha vurdering med karakter, er grunnlaget for vurderingen kompetansemålene i læreplanene for fag slik disse fremkommer i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. I vurderingen skal en eventuell karakter uttrykke den kompetansen eleven har oppnådd på tidspunktet for vurderingen og ut fra det som er forventet på dette tidspunktet. Dette betyr at det er ulike forventninger på de ulike årstrinnene. Elevens forutsetninger skal kun trekkes inn der forskriften åpner for det. Dette er i dag kun i faget kroppsøving i grunnskolen og i orden og atferd. Ellers vil elevens forutsetninger ikke ha betydning for vurderingen i fag.

I grunnskolen kan elever med spesialundervisning etter individuell opplæringsplan (IOP) gis fritak for vurdering med karakter i fag der elevene følger en slik plan. I de tilfellene hvor det er gitt fritak, vil dette gjelde for faget som helhet. Fritak fra vurdering med karakter gir ikke fritak fra opplæringen. Elevens foresatte avgjør om eleven skal ha vurdering med eller uten karakter. Elever som har hatt individuell opplæringsplan, får dette ført på vitnemålet dersom eleven eller de foresatte ønsker det. Elever som er helt fritatt for vurdering med karakter, skal ha vitnemål som viser at eleven har fullført grunnskolen. Utdanningsdirektoratet gir nærmere regler for hvordan vitnemålet skal føres.

I videregående opplæring skal det gis standpunktkarakterer ved slutten av opplæringen på hvert årstrinn i fag der det er fastsatt kompetansemål i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det er etter dette ikke åpnet for at det gis fritak for vurdering med karakter for elever med IOP i videregående opplæring i fag der det er fastsatt kompetansemål.

Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning etter individuell opplæringsplan (IOP). Opplæringen skal tilrettelegges i forhold til opplæringsmål som er realistiske for eleven. Planen skal vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan denne skal gjennomføres. Skolen skal hvert halvår utarbeide skriftlig oversikt over den opplæringen eleven har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven. Utgangspunktet for en individuell opplæringsplan er læreplanen i faget, så langt den passer. Det er altså adgang til å gjøre de individuelle tilpasningene som det er behov for, også å gi eleven undervisning i kun deler av læreplanen.

Standpunktkarakteren skal avspeile elevens kompetanse i faget. Standpunktkarakteren skal settes på grunnlag av alle kompetansemålene i faget. Også elever som mottar spesialundervisning skal vurderes i forhold til alle kompetansemålene i faget for å kunne få standpunktkarakter. Det er ikke adgang til å fastsette en standpunktkarakter på grunnlag av bare enkelte av kompetansemålene i et fag. Dette fordi karakterer danner grunnlaget for inntak til videre utdanning, og må derfor være basert på grad av måloppnåelse av de samlede kompetansemålene i faget.