Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1124 (2008-2009)
Innlevert: 05.05.2009
Sendt: 06.05.2009
Besvart: 14.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre et mer tilgjengelig tilbud om tilpasning av høreapparat for hørselshemmede i Sogn og Fjordane?

Begrunnelse

Ventetiden for tilpasning av høreapparat er 40 uker ved Helse Førde. Som følge av den lange ventetiden henvises mange pasienter til tilbud i Helse Bergen. Dette fører til lang reisevei og betydelige utgifter knyttet til pasienttransport. Dette er en betydelig tilleggsbelastning for pasientene, samtidig som det medfører betydelige reisekostnader for helseforetakene. Mange pasienter er avhengig av å benytte drosje som transportmiddel, og dette koster 6000-7000 kr. hver vei.
Hørselshemmedes Landsforbund, som har 12 00 medlemmer i Sogn og Fjordane, har pekt på muligheten for å etablere et tilbud om tilpasning av høreapparat i Lærdal, eventuelt at dette etableres som et ambulerende tilbud. En slik modell vil bidra til raskere helsehjelp og bedre tilgjengelighet til tilbudet for pasientene, samtidig som utgifter til transportkostnader kan reduseres betydelig.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: For å få en mer helhetlig høreapparatformidling er Helse Vest RHF i oppdragsdokumentet for 2009 bedt om å sørge for at det inngås samarbeidsavtaler om oppfølging og rehabilitering knyttet til høreapparatformidling mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste og NAV. De skal videre inngå avtale om høreapparattilpasning med legespesialister med avtale for å sikre tilstrekkelig kapasitet.

Helse Vest RHF opplyser at det pågår et nasjonalt arbeid med å utarbeide samarbeidsavtalene. Disse avtalene vil blant annet legge føringer for hvordan helseforetakene skal bedre tjenestetilbudet og redusere ventetidene.

Nye prioriteringsveiledere skal bidra til at pasientene prioriteres likere uavhengig av hvor i landet de bor. Prioriteringsveilederne skal gjøre det lettere for sykehusene å prioritere opp de pasientene som er sykest. Jeg kan informere om at Helsedirektoratet, i samarbeid med de regionale helseforetakene, har under ferdigstillelse en prioriteringsveileder for øre-nese-hals der også maksimale ventetider for høreapparattilpasning blir behandlet.

Helse Vest RHF meddeler videre at de i forbindelse med oppfølging av rapporten ”Å høre og bli hørt” og oppdrag som er gitt Helse Vest RHF i oppdragsdokumentet for 2009, har startet en kartleggingsprosess av høreapparatområdet i hele det regionale helseforetaket. Kartleggingen omfatter både helseforetakene sine hørselssentraler og avtalespesialister med høreapparattilpasning. Denne kartleggingen skal være grunnlaget for en nøye gjennomgang av hva slags tiltak Helse Vest RHF skal sette i verk for å få et mer helhetlig tilbud til hørselshemmede i både Helse Førde HF og hele Helse Vest. Dette innebærer også en gjennomgang av hvordan ressurser skal fordeles slik at tilbudet blir geografisk bedre fordelt. I denne gjennomgangen vil det også bli vurdert om det skal etableres et tilbud om tilpasning av høreapparat i Lærdal, og om det skal etableres et ambulerende tilbud. Helse Førde HF har også fått i oppdrag, gjennom styringsdokument for 2009, å sørge for en mer samordnet formidling av høreapparater.

På bakgrunn av opplysningene fra Helse Vest RHF om hvordan de arbeider med oppgavene som er gitt i oppdragsdokumentet for 2009, har jeg tillit til at de vil kunne gi et likeverdig tilbud om høreapparattilpasning til befolkningen i sin region når de nevnte prosessene er fullført.