Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1125 (2008-2009)
Innlevert: 05.05.2009
Sendt: 06.05.2009
Besvart: 14.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil statsråden forsikre seg om at den endelige utformingen ved Nesoddtangen terminal sikrer at bevegelseshemmede enkelt kan komme seg mellom bil og båt?

Begrunnelse

Som ledd i oppgraderingen av Rv. 156, Nesoddtangen terminal, investeres det 55 mill. kr i nytt trafikknutepunkt. Likevel presterer man å halvere antall innfartsparkeringsplasser ved terminalen. Under anleggsperioden har kaia vært stengt for av- og påstigning med bil, og eldre og bevegelseshemmede som blir bragt og hentet er henvist til park-and-ride 100-150 meter unna i en bratt stigning. Dersom park-and-ride-plassene plasseres langt fra kaiområdet, og på en slik måte at det blir store høydeforskjeller til og fra brygga, vil bevegelseshemmede få store problemer. Løsninger som sikrer direkte adkomst for bevegelseshemmede må på plass, slik at de som har behov for det enkelt kan forflytte seg rett fra båt til bil. Staten risikerer å ha investert dyrt i en terminal som tar seg pent ut, men som forringer trafikantenes muligheter for å kombinere innfart med bil med kollektivtilbud. Statsråden må forsikre seg om at dette hensynet og hensynet til fullgod universell utforming ivaretas på en fullgod måte.


Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er opptatt av at kollektivsystemene med kollektivterminaler blir utformet og tilrettelagt slik at flest mulig er sikret en god mobilitet i tråd med Regjeringens visjon om et universelt utformet samfunn. Jeg viser til St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019, kap.13, der det er redegjort for Regjeringens arbeid med universell utforming av transportsystemet.

Nesodden terminal er under ombygging. Ved planleggingen av det nye anlegget er det lagt til grunn avgrensning mellom de ulike trafikantgruppene, færrest mulige konfliktpunkter mellom kjøretøy og myke trafikanter og at prinsippene for universell utforming av anlegget blir fulgt.

For å tilfredsstille kravene til universell utforming blir det bygd nye plattformer for av- og påstigning til bussene med ekstra høyde og kontrast- og ledelinjer på og til og fra plattformene. Løsningene er diskutert med de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner.

Handicap-plasser (HC-plasser), taxiholdeplass og ”kiss and ride” blir etablert nede på terminalområdet, og disse er atskilt fra innfartsparkeringen og av- og påstigningsområdet for bussene. Avstanden fra dette området til selve terminalbygget blir under 50 m.

Trafikkavviklingen i anleggsperioden har vært en utfordring. Det er en forutsetning at busstrafikken skal fungere med av- og påstigning nede på bryggeområdet under hele byggeperioden. Det har derfor vært nødvendig å avgrense annen biltrafikk til terminalområdet. Innfartsparkeringsplassene nede på brygga ble stengt med unntak av noen få HC-plasser. Som kompensasjon for bortfall av parkeringsplassene nede på brygga, ble det tidlig i byggeperioden etablert nye permanente parkeringsplasser ved Skoklefall der det eksisterende anlegget er utvidet.

Under byggeperioden viste det seg at mange ikke respekterte de restriksjonene som var lagt på annen trafikk, noe som førte til trafikkfarlige situasjoner på terminalområdet. I samråd med politiet og kollektivselskapene ble det nedlagt forbud for all biltrafikk på brygga med unntak av bussene ved å etablere en egen snuplass om lag 150 m fra bryggeområdet.

Jeg legger til grunn at når anlegget er ferdig og i normal drift, vil det fungere som det skal for alle trafikantgrupper.