Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1133 (2008-2009)
Innlevert: 06.05.2009
Sendt: 07.05.2009
Besvart: 14.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): I Trønderavisa 28.april 2009 står det at fylkeslege Marit Dypdal Kverkild slår alarm etter en sterk abortøkning i fylket.
Vil statsråden ta et initiativ for å få avdekt årsakene til den store økningen av aborter i Nord-Trøndelag?

Begrunnelse

I artikkelen i Trønderavisa står det at en per i dag ikke vet hva den store økningen av aborter kommer av. Fylkeslegen i Nord-Trøndelag uttaler at aborttallene burde gått ned med tanke på all informasjon, alle ulike prevensjonsmidler og tilgangen på prevensjon som er på markedet i dag. Det kommer også fram i artikkelen at oppfølging etter en abort er mangelfull.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Før jeg kommer inn på hva som gjøres for å forstå årsakene til og arbeidet for å forebygge abort, vil jeg kort beskrive de generelle tendensene i utviklingen i aborttallene.

I 2007 ble det på landsbasis utført 15 165 svangerskapsavbrudd i aldersgruppen 15-49 år, på landsbasis tilsvarer det 13,8 aborter per 1000 kvinner i alderen 15-49 år. De siste fem årene har antallet vært om lag 14 000–15 000 aborter per år eller 13-14 per 1000 kvinner i fertil alder. Hyppigheten av aborter falt på 1980- og 1990-tallet, og 2002-raten er den laveste som er registrert siden abortloven trådte i kraft. Dette året ble det foretatt 12,7 svangerskapsavbrudd per 1000 kvinner i alderen 15–49 år.

Aborttallene blant tenåringer er i dag lavere enn på 1980-tallet, da tallet lå mellom 20 og 23 per 1000 kvinner. Tallene falt ytterligere i 1990-årene. De siste årene har antallet vært 17,0 per 1000 kvinner eller lavere. Den laveste abortraten som er registrert for tenåringer er 15,4 i 2005.

I tillegg er det en del regionale forskjeller i abortraten. Fylkesratene viser at antall aborter per 1000 kvinner er høyest for Oslo, Troms og Finnmark. Nord-Trøndelag var sammen med Vest-Agder og Hedmark de eneste fylkene hvor antall svangerskapsavbrudd per 1000 kvinner gikk ned fra 2006 til 2007. Abortraten i Nord-Trøndelag er imidlertid høyere i dag enn på 1980- og 1990-tallet. I 2007 ble utført 13,1 svangerskapsavbrudd per 1000 kvinne i fertil alder i dette fylket. Det betyr at abortraten var litt lavere enn landsgjennomsnittet. Antall tenåringsaborter, dvs. i alderen 19 år og yngre, har økt i Nord-Trøndelag på 2000-tallet. Abortraten for denne aldersgruppen var i 2007 på 19,4 sammenlignet med landsgjennomsnittet på 17,0.

Det ble i 2008 gjennomført en evaluering av arbeidet for å forebygge uønsket svangerskap og abort. Evalueringen ble gjennomført av analyseselskapet ECON og dekker også årene 2000-2008. Hovedkonklusjonen i evalueringsrapporten er at det gjøres mye bra arbeid på dette området, og at situasjonen sannsynligvis ville vært dårligere uten dette arbeidet. Samtidig konkluderer rapporten med at vi fortsatt står overfor store utfordringer. Målene om en reduksjon i abortraten på landsbasis er ikke nådd. Det har vært en svak nedgang i abortratene blant tenåringene i størsteparten av perioden, men samtidig har raten i aldersgruppen 20-24 vært svakt økende i perioden 2002-2007. Evalueringsrapporten konkluderer med at tiltak og aktiviteter som er iverksatt, synes å ha ført til et økt kunnskapsnivå i ungdomspopulasjonen, og at det er et relativt godt samsvar mellom Helsedirektoratets strategier, tilskuddspraksis og prosjektene som er iverksatt.

I tillegg gir abortstatistikken kunnskap om utviklingen og trender i svangerskapsavbrudd over tid, om potensialet for forebygging, og den kan bidra til evalueringen av tiltak for å forebygge uønskede svangerskap og abort. Nasjonalt folkehelseinstitutt har ansvaret for denne statistikken og driver forskning om forebygging av svangerskapsavbrudd. Når det gjelder årsaker, viser forskning at ikke-etablert fast parforhold er blant de viktigste årsaker til svangerskapsavbrudd. Samtidig har samfunnsutviklingen ført til at kvinner har høyere alder ved førstegangsfødsel enn tidligere. I ECONs evalueringsrapport blir det pekt på at det forebyggende arbeidet må ta hensyn til utviklingstrekk som gjør at flere ønsker å få barn senere i livet.

Stortinget har helt siden 1979 bevilget midler til forebygging av uønsket svangerskap og abort. Gjennom hele 1980-tallet hadde Helsedirektoratet ansvaret for oppfølgingen av bevilgningen, og fra 1991 er innsatsen målrettet gjennom handlingsplaner for forebygging av uønsket svangerskap og abort. Dette arbeidet vil jeg videreføre. Både utviklingen i aborttallene og evalueringen av det forebyggende arbeidet viser at vi fremdeles står overfor utfordringer på området – både i Nord-Trøndelag og i resten av landet. Jeg har derfor gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en ny handlingsplan for forbygging av uønsket svangerskap og abort for den neste femårsperioden. Arbeidet med den nye planen gir mulighet for å korrigere kursen. Helsedirektoratet skal basere det videre arbeidet på ny kunnskap om utviklingen i aborttallene, og strategier og tiltak skal være basert på resultater fra evalueringer av tidligere handlingsplaner og ny kunnskap om effektive tiltak. Helsemyndighetene vil fortsatt følge utviklingen i aborttallene nøye både på fylkesnivå og på landsbasis.