Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1134 (2008-2009)
Innlevert: 06.05.2009
Sendt: 07.05.2009
Besvart: 14.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kommer Regjeringen til å oppfylle sin andel av forpliktelsen, slik den lokale enigheten la til grunn, og når skal Regjeringen forplikte seg til å finansiere prosjektene i Oslopakke 3?

Begrunnelse

Det er politisk enighet om å gjennomføre prosjektene i Oslopakke 3, jf. det lokale initiativet som ligger til grunn. Det hersker imidlertid tvil om finansieringen av disse prosjektene, siden staten ikke bidrar med sin andel av finansieringen. Dette fører til lokal usikkerhet om hvorvidt prosjektene blir gjennomført og regjeringen har ikke gitt noe klart svar på om og når den skal forplikte seg til andel.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I St.meld. nr. 17 (2008-2009) Om Oslopakke 3 trinn 2, prioriterer Regjeringen om lag 4,9 mrd. kr i statlige midler til riksveginvesteringer innenfor Oslopakke 3 i perioden 2010-2019. I tillegg prioriteres om lag 16,2 mrd. kr til jernbaneprosjekter i Oslopakke 3-området, jf også St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019. På bakgrunn av forvaltningsreformen kommer i tillegg et statlig tilskudd til fylkesvegnettet og den lokale kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Dette blir avklart i forbindelse med kommuneproposisjonen som legges fram senere i vår. I tillegg vil Oslo og Akershus kunne benytte seg av den nye rentekompensasjonsordningen for transporttiltak.

Det er etablert en styringsmodell for Oslopakke 3 som legger til rette for å gjennomføre de høyest prioriterte prosjektene i regionen uavhengig av om prosjektene er del av statlig eller kommunal/fylkeskommunal infrastruktur. Ved hjelp av porteføljestyring vil gjennomføringstempo og prioritering av prosjekter vurderes i forhold til formålet med Oslopakke 3, tilgjengelige økonomiske rammer, oppdaterte kostnader og

risikovurderinger knyttet til gjennomføring av prosjektene. Det er naturlig at revisjon av Oslopakke 3 og porteføljen skjer ved rullering av Nasjonal transportplan, oppfølgende handlingsprogram og i årlige budsjetter.