Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1135 (2008-2009)
Innlevert: 06.05.2009
Sendt: 07.05.2009
Besvart: 15.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I henhold til eldreavtalen mellom KrF, V og regjeringspartiene skal det utdannes minst 10 geriatere årlig i planperioden for omsorgsplan 2015. I oktober i fjor hadde ikke statsråden oversikt over utviklingen på området, det hadde heller ikke statsministeren i dagens spørretime.
Hvor mange utdanningsstillinger, vel å merke i godkjente utdanningsinstitusjoner, ble det opprettet i 2008, slik at målet om at det udannes minst 10 geriatere årlig kan nås?

Begrunnelse

Spesialister på sykdommer blant eldre, geriatere, er en viktig ressurs for å styrke kvaliteten på helsetjenestene til eldre mennesker. Sykehjemspasienter har i snitt 6-7 behandlingstrengende diagnoser hver, og sykdom hos eldre kan arte seg på en helt annen måte enn hos yngre mennesker. Mange kan oppfattes som demente når de egentlig bare har fått en infeksjon som lungebetennelse eller urinveisinfeksjon. Feilmedisinering rammer også eldre mennesker når de står på flere medisiner samtidig. Det kan medføre at de får forringet livskvalitet. Disse tingene trengs det kunnskap for å oppdage, og dermed kunne gjøre noe med det.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse- og omsorgsdepartementet fordeler årlig et visst antall utdanningsstillinger for leger i spesialistutdanning (LIS) til helseforetakene. De regionale helseforetakene fordeler utdanningsstillingene videre til sine respektive helseforetak. Ved tildelingen har departementet de siste årene bedt om at geriatri prioriteres. De regionale helseforetakene er ikke pålagt å bruke de tildelte hjemlene. Tildelingen er i utgangspunktet ment som en ramme som de regionale helseforetakene ikke kan overstige.

Den norske legeforenings oversikt over spesialister i geriatri viser pr. 4. mai i år at det er 140 godkjente spesialister, mot 137 pr. 1. september 2008. I årene 2005-2008 ble det opprettet 31 nye geriatristillinger, hvorav 12 overlegestillinger og 19 utdanningsstillinger. Det ble godkjent 5 nye spesialister i geriatri i 2008.

I henhold til hjemmelsregisteret for legestillinger (NR-databasen) over godkjente legestillinger er det nå til sammen 124 stillinger i geriatri, hvorav 72 overlegestillinger og 52 utdanningsstillinger (LIS-stillinger). Dette viser en høy utdanningskapasitet i forhold til andre spesialiteter. Med 52 godkjente stillingshjemler for utdanning i geriatri kan det utdannes omlag 20 geriatere pr. år. I 2008 ble det opprettet en ny overlegestilling i geriatri.

De regionale helseforetakene ble i 2008 tildelt en kvote på 93 nye utdanningsstillinger. Av disse er 33 stillinger fordelt videre fra de regionale helseforetakene til helseforetak og rapportert til Helsedirektoratets NR-database. 60 stillinger av 2008-kvoten er dermed ennå ikke fordelt. Det er hittil ikke opprettet noen utdanningsstillinger i geriatri i 2008 av de stillingene som er fordelt. Det er imidlertid opprettet 9 utdanningsstillinger i indremedisin med grenspesialiteter. For å bli geriater kreves minimum fire års utdanning i indremedisin og to års tjeneste i utdanningsstilling i geriatri. Dette betyr at de som tar denne utdanningen kan utdanne seg videre til spesialister i geriatri.

Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2009 presiserer at de i samarbeid skal sørge for at det utdannes minst 10 geriatere årlig. For å følge dette feltet nøye, har departementet i år fastsatt at det skal rapporteres på dette kravet allerede etter første tertial. Jeg vil ha denne rapporten i hende i løpet av første uken i juni.