Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1137 (2008-2009)
Innlevert: 07.05.2009
Sendt: 07.05.2009
Besvart: 15.05.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Regjeringens beslutning om å nedlegge Olavsvern fullbyrdes 1. juni. Da stenger Olavsvern sine porter og basen er ikke lenger operativ. Dette innebærer også at samarbeidet med Universitetssykehuset Nord-Norge om bruk av dykkerklokke i akuttmedisinsk sammenheng opphører. Under behandling av langtidsplanen for Forsvaret, lovet forsvarsministeren å bidra til at det behandlingstilbudet dykkerklokken representerer, kunne videreføres.
Hva har forsvarsministeren konkret foretatt seg for å følge opp denne lovnaden?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 7. mai 2009 med spørsmål fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker om nedleggelse av Olavsvern og mulig etterbruk av dykkerklokke i akuttmedisinsk sammenheng.

Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for å tilby nødvendige spesialist-helsetjenester til befolkningen i sin region, herunder også å inngå avtaler med eksterne aktører om behandlingsressurser. Stortinget vedtok ved behandlingen av Innst. S. nr. 318 (2007–2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007–2008), å legge ned Olavsvern base.

Dykkerklokken i fjellanlegget på basen har ved akuttbehov vært stilt til disposisjon for Universitetssykehuset i Tromsø. Forsvarsdepartementet ønsker så langt det er mulig å bistå det regionale helseforetaket og Tromsø kommune for å finne løsning for etterbruk av dykkerklokken på Olavsvern i akuttmedisinske sammenhenger. Det har vært dialog mellom Tromsø kommune og Forsvarsbygg siden høsten 2008.

Forsvarsdepartementet har fått opplyst at dykkerklokken på Olavsvern kan bli ødelagt dersom den blir forsøkt flyttet, og militær fagmyndighet anbefaler at dykkerklokken ikke flyttes. Forsvaret vil derfor ikke demontere eller fjerne dykkerklokken ifm. utrangering av Olavsvern. Dette betyr at dykkerklokken vil være lokalisert på Olavsvern inntil Forsvaret har avhendet eiendommen, men at den ikke vil være operativ med mindre andre påtar seg drifts-, vedlikeholds- og trykkammeroperatøransvar på stedet. Dykkerklokken må resertifiseres fra årsskiftet 2009/2010.

Avhendingsprosessen tar erfaringsmessig mellom to og tre år fra beslutning om nedleggelse foreligger til avhending er gjennomført. Forsvarsdepartementet vil be Forsvaret ta kontakt med Tromsø kommune for å, dersom ønskelig, finne en midlertidig løsning i denne perioden i påvente av at helsemyndighetene har funnet en løsning av mer permanent karakter. Dette forutsetter at sivile interesser, for eksempel Universitetssykehuset i Tromsø og/eller Tromsø kommune, påtar seg drifts-, vedlikeholds- og trykkammeroperatøransvar for dykkerklokken. Spørsmålet om å sikre helsepersonellet adgang til dykkerklokken når Olavsvern ikke lenger er kontinuerlig døgnbemannet må også løses.

Forsvarsdepartementet stiller seg således positivt til et eventuelt samarbeid med Universitetet i Tromsø, det regionale helseforetak og/eller Tromsø kommune om mulig etterbruk av dykkerklokken på Olavsvern.